Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról

Rendelet "PDF" formátumban

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában, a 23.§ (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
A támogatás célja, jogosultak köre

 

1.§ (1) E rendelet célja: támogatás nyújtása praxisjog megszerzéséhez az önkormányzat feladatkörébe utalt egészségügyi alapellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében. 
2. § (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében e rendeletben meghatározott feltételekkel egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat a közigazgatási területén praxisjogot megszerezni kívánó felnőtt vagy gyermek háziorvosnak, továbbá felnőtt vagy gyermek fogorvosnak, amennyiben egészségügyügyi alapellátási tevékenységét egyéni vállalkozóként, vagy egyéb, az orvos tulajdonában álló gazdasági társaság keretében kívánja végezni.
(2) Az (1) bekezdés szerint gazdasági társaság alatt azt az orvos tulajdonában álló gazdasági társaságot kell érteni, amely a 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztörvény) 2. § (4) bekezdésében meghatározott szabályoknak megfelel. 

 

A támogatás feltételei
 
3. § (1) A támogatást megállapító eljárás az orvos egyedi kérelmére indul. A kérelemhez mellékelni kell:
a) Az Önkormányzattal kötött előszerződést a külön önkormányzati rendeletben meghatározott orvosi körzet feladatainak ellátására,
b) a területi ellátási kötelezettséggel működtetni kívánt orvosi körzettel kapcsolatos praxisjog megvásárlása tárgyában kötött adásvételi szerződést,
c) a kérelmező orvos praxist működtető gazdasági társaságának a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
d) amennyiben a praxisjog megszerzéséhez hitelt vett fel, úgy annak megjelölését,
e) nyilatkozatot arról, hogy köztartozással nem rendelkezik,
f) nyilatkozatot arról, hogy a praxisjog megszerzéséhez európai uniós forrásból vagy más, közpénzből kapott-e támogatást,
g) a feladat-ellátási szerződés alapján működtetni kívánt orvosi körzet vonatkozásában a tervezett működtetési idő megjelölését, amely öt évnél rövidebb nem lehet, és
h) a Közpénztörvény 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi és a 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségi nyilatkozatot.
(2) Támogatás odaítélésének feltétele az (1) bekezdésben foglaltak megléte.
 
4. § (1) Nem jogosult támogatásra a kérelmező orvos, ha olyan gazdasági társaság tagja vagy alkalmazottja, amely a kérelem elbírálásakor
a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,
b) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van.
(2) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező orvos, aki
a) korábban már részesült az Önkormányzattól praxisjog megszerzéséhez szükséges támogatásban,
b) olyan gazdálkodó szervezet tagja vagy alkalmazottja, amely gazdálkodó szervezet másik tagja vagy alkalmazottja már részesült e rendelet alapján nyújtható támogatásban.
c) a praxisjog megszerzésének vételárát a támogatás megállapításáról szóló döntés időpontjáig más forrásból kiegyenlítette.
(3) Nem nyújtható támogatás magánpraxis működtetéséhez.  
 
5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a Képviselő-testület a benyújtás követő 60 napon belül bírálja el.
(2) A megállapított támogatás juttatásáról az Önkormányzat e rendelet 1. mellékletét képező támogatási szerződést köt a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal.
(3) Az elnyert támogatás folyósítására egy összegben, a támogatási szerződés aláírásától számított 15 banki napon belül a támogatási szerződésben megjelölt folyószámlára történő utalással kerül sor.

 

A támogatás mértéke, a praxis működtetésének kötelezettsége

 

6. § A támogatás mértéke a praxisjog megszerzése tárgyában kötött szerződésben rögzített vételár arányában kell meghatározni, úgy, hogy a támogatás mértéke az öt millió forintot nem haladhatja meg.
 
7. § Amennyiben a nyújtott Támogatás mértéke a praxisjog megszerzése tárgyában kötött adásvételi szerződésben meghatározott vételár összegének
a) huszonöt százalékát nem haladja meg, úgy öt évig,
a) huszonöt százalékát meghaladja, de ötven százalékát nem haladja meg, úgy tíz évig,
b) ha az ötven százalékát meghaladja, úgy tizenöt évig
köteles az orvos a támogatással megszerzett praxist működtetni.

 

Elszámolás, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése

 

8. § A támogatással praxisjogot szerző orvos a megállapított támogatás felhasználásával megfizetett vételárról vagy vételárrészletről szóló banki igazolást vagy átvételi elismervényt a vételár vagy vételárrészlet megfizetésének napját követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 180 napon belül köteles az Önkormányzat felé bemutatni.
 
9. § Amennyiben a támogatott orvos a megállapított támogatást nem vagy nem teljes egészében a kérelmében megjelölt praxisjog megszerzésére használja fel, vagy határidőben nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, úgy a támogatás teljes összegét az elszámolási határidőt követő 15 napon belül vissza kell fizetnie az Önkormányzat támogatási szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára.
 
10. § (1) Amennyiben a támogatott orvos a 7. §-ban meghatározott időn belül megszünteti, vagy elidegeníti azon praxisát, amely megszerzésére a támogatást kapta, úgy köteles a [1]megszüntetés vagy elidegenítés napjától számított 15 naptári napon belül a támogatás teljes összegét kamattal növelten az Önkormányzat részére visszafizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kamat mértéke a kamatszámítás időszakának minden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kamatszámítás időszaka a támogatásnak az orvos számláján történő jóváírásának a napjától a praxis megszüntetésének vagy elidegenítésének napjáig tartó időszak.
(3)[2] A Képviselő-testület részletfizetési lehetőséget biztosíthat az orvos részére, ha az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettséget valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem vagy csak részben tudja teljesíteni. A részletfizetés legfeljebb 12 hónapra engedélyezhető, ha a fizetési nehézség átmeneti jellegű, tehát a kötelezettség későbbi megfizetése valószínűsíthető. Ha az orvos a részlet megfizetésével elmarad, a kamattal növelt támogatási összeg vissza nem fizetett része egyösszegben válik esedékessé.
(4)[3] A Képviselő-testület kivételes méltányosságból az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettséget önkormányzati érdek vagy az orvos egészségi állapotának megromlása miatt csökkentheti vagy elengedheti. A támogatási összeg csökkentésénél és elengedésénél figyelembe kell venni a praxisban eltöltött napok számát.
 Vegyes rendelkezések

 

11. § Az odaítélt támogatásról a döntés követő 60. napig tájékoztatót kell közzé tenni az Önkormányzat honlapján.
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:
- a támogatott nevét,
- a támogatás célját,
- a támogatás összegét.
12. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

 

 

 

                  Bese Ferenc s.k.                                                     dr. Szabó Tibor s.k.
                     polgármester                                                                     jegyző

 

[1] Szövegrészt módosította a 24/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2020. június 10-től
[2] Beiktatta a 24/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés Hatályos: 2020. június 10-től
[3] Beiktatta a 24/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés Hatályos: 2020. június 10-től