Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
Általános rendelkezések
1. §
 
(1) E rendelet alkalmazásában partnerek különösen: kerületben állandó lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező, vagy a kerületi településfejlesztéssel, településrendezéssel egyéb okból összefüggésbe hozható természetes és jogi személyek.
(2) Az adott véleményezési eljárásban a partnerek  a megadott határidőig írásban véleményt tehetnek, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
(3) Az e rendeletben szereplő valamennyi eljárás szempontjából a véleményezésre rendelkezésre álló határidő kezdete az információ honlapon történő megjelenésének napja. 
 
 
 
Településfejlesztési koncepció véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai
2. §
 
(1) A partnerek tájékoztatása a készítendő Budapest XXIII. kerületi településfejlesztési koncepcióról (a továbbiakban:   Koncepció), a Koncepció tervezetéről az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével történik. A koncepció elkészült tervezetének ismertetése az Önkormányzat honlapján történik.
(2) A készítendő Koncepcióval és a Koncepció tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezett hirdetményben, valamint az Önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre.
(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat Főépítésze (továbbiakban: Főépítész) összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja.
 
3. §
 
(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész egyezteti a Koncepció elkészítésével megbízott tervezőkkel, és javaslatot készít szakmai indoklással az elfogadásra nem javasolt véleményekről, amelyeket a képviselő-testületi előterjesztéshez csatol.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a Koncepció ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
(3) Az elfogadott Koncepció Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a Főépítész gondoskodik.
 
Integrált Településfejlesztési Stratégia  véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai
4. §
 
(1) A partnerek tájékoztatása az integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: Stratégia) tervezetéről az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével történik. A Stratégia elkészült tervezetének ismertetése az Önkormányzat honlapján történik.
(2) A Stratégia tervezetével kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezett hirdetményben, valamint az Önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre.
(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja.
 
5. §
 
(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész egyezteti a Stratégia elkészítésével megbízott tervezőkkel, és javaslatot készít szakmai indoklással az elfogadásra nem javasolt véleményekről, amelyeket az Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának (továbbiakban: Bizottság) előterjesztéséhez csatol.
(2) A Bizottság által el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a Főépítész összesíti és a Stratégia ügyiratához csatolja, továbbá a szakmai indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
(3) A véleményeket és a vélemények alapján átdolgozott Stratégiát a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén ismerteti. A véleményeket a Főépítész összesíti és a Stratégia ügyiratához csatolja.
(4) Az elfogadott Stratégia Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a Főépítész gondoskodik.
 
 
Településrendezési eszközök véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai
 
6. §
 
A partnerek az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény útján, valamint az Önkormányzat honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével kapnak előzetes tájékoztatást a készítendő településrendezési eszközről vagy meglévő településrendezési eszköz módosításáról, továbbá az egyeztetési eljárás fajtájáról (teljes, egyszerűsített vagy tárgyalásos).
7. §
 
(1) Teljes egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszközök kidolgozása előtt az előzetes tájékoztatásban megjelölt  időpontig a partnerek előzetesen is észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be.
(2) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az Önkormányzat honlapján történik.
(3) Az elkészült tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos honlapján megjelent időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be.
(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.
(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával a Bizottság előterjesztéséhez csatolja.
(6) A véleményeket a polgármester a Bizottság ülésén ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.
(7) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
(8) Az elfogadott településrendezési eszközt a Főépítész az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
 
8. §
 
(1) Egyszerűsített egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszközök kidolgozása előtt nem kerül sor külön előzetes tájékoztatásra, hanem az eljárás rögtön a véleményezéssel indul.
(2) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az Önkormányzat honlapján történik.
(3) Az elkészült tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos honlapján megjelent időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be.
(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.
(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával a Bizottság előterjesztéséhez csatolja.
(6) A véleményeket a polgármester a Bizottság ülésén ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.
(7) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
(8) Az elfogadott településrendezési eszközt a Főépítész az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
9. §
 
(1) Tárgyalásos egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszközök kidolgozása előtt nem kerül sor külön előzetes tájékoztatásra, hanem a tervezet elkészítése az egyeztetéssel egyidejűleg történik.
(2) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az Önkormányzat honlapján történik.
(3) Az elkészült tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos honlapján megjelent időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be.
(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.
(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával megküldi az állami főépítész részére.
(6) A véleményeket az állami főépítész az egyeztető tárgyaláson ismerteti.
(7) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
(8) Az elfogadott településrendezési eszközt a Főépítész az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
 
Záró rendelkezések
 
10. §
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
 
 
 
 
 
 
            Geiger Ferenc                                                                          dr. Laza Margit   
  polgármester                                                                                     jegyző             
 
Záradék
A rendelet 2015. február 18-án az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
Budapest, 2015. február 18.

A jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
    Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
 
Záradék
A rendelet 2015. február 27-én kihirdetésre került.
Budapest, 2015. február 27.

A jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
    Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

 

 

 
 
INDOKLÁS
 
Általános indoklás
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-a rögzíti, hogy az Önkormányzat a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, ezért szükséges az egyeztetés szabályainak önkormányzati rendeletben történő rögzítése.
 
 
Részletes indoklás
 
Az 1.§-hoz:
 
Az általános rendelkezések rögzítik a partnerek körét és annak feltételeit, hogy miképpen tehetnek véleményt az egyeztetési eljárásokban.
 
A 2-3.§-hoz:
 
A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos egyeztetési szabályokról rendelkezik.
 
A 4-5.§-hoz:
 
Az integrált településfejlesztési stratégiával kapcsolatos egyeztetési szabályokról rendelkezik.
 
A 6-9.§-hoz:
 
A településrendezési eszközökkel kapcsolatos egyeztetési szabályokról rendelkezik.
 
A 10.§-hoz:
 
A hatálybalépés időpontját rögzíti, valamint azt, hogy mely eljárásokban kell alkalmazni a rendelet előírásait.