Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati üdülőhelyek igénybevételéről

 Rendelet "PDF" formátumban 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati üdülőhelyek igénybevételéről

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészséges életmód segítését szolgáló célzó szolgáltatások szervezése céljából a következőket rendeli el:
 
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
 
1. Értelmező rendelkezések
 
1. §
 
E rendelet alkalmazásában:
1. Egyéb szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontjában meghatározott szálláshely
2. Beutalt: az a természetesszemély vagy jogi személy, akinek üdülési és üdülő használati igényét a polgármester engedélyezte és aki a beutalóját átvette.
3. Külsős vendég: az a természetesszemély vagy jogi személy, akinek üdülő használati igényét az üdülő gondnoka egyedi elbírálás keretén belül engedélyezte.
4. Vendég: a Beutalt és a Külsős vendég.
5. Egyedi elbírálás: a Vagyonkezelési Osztálytól kapott üdülési tervben résztvevők névsorának ismeretében – szabad helyek függvényében –, a jobb kihasználtság érdekében a gondnok által történő, külsős vendégek üdülő használatának engedélyezése.
 
2. A rendelet hatálya
 
2. §
 
A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező, 606 helyrajzi számú, természetben, 2025 Visegrád, Kálvária u. 6. szám alatt található üdülőre (a továbbiakban: Visegrádi üdülő), és a 7627 helyrajzi számú, természetben 8600 Siófok, Perczel Mór u. 5. szám alatt található üdülőre (a továbbiakban: Balatonszéplaki üdülő). Az üdülők a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja alapján egyéb szálláshelynek minősülnek.
 
II. FEJEZET
Az üdülők igénybevételének rendje
 
3. §
 
Az üdülők üzemeltetéséről és működtetéséről a tulajdonos Önkormányzat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya (a továbbiakban: Vagyonkezelési Osztály) útján gondoskodik.
 
4. §
 
A Balatonszéplaki üdülő minden év április 29. és szeptember 30. között, a Visegrádi üdülő minden év április 1. és a december 22. között vehető igénybe.
 
 
3. Az üdülők igénybevételének rendje beutalás esetén
 
5. §
 
Az üdülőket beutalás alapján igénybevenni szándékozónak az üdülési szándékot a rendelet 1. számú melléklete szerinti üdülési igénylőlap benyújtásával, a tervezett üdülés kezdő időpontját megelőző 30. napig kell jeleznie a Vagyonkezelési Osztály részére.
 
6. §
 
Az üdülő igénybevételét a polgármester engedélyezi az igénylőlap jóváhagyásával. A beutalási igények jóváhagyása igénylőlapok beérkezésének sorrendjében történik.
 
7. §

(1) A polgármester által jóváhagyott beutaló átvételének feltétele az üdülési díj teljes összegének megfizetése és a megfizetés megtörténtének igazolása a Vagyonkezelési Osztály felé.


(2) Az üdülés díjat legkésőbb az üdülés első napját megelőző 10. napig kell megfizetni az Önkormányzat OTP banknál vezetett 11784009-15523002 számlaszámú folyószámlájára. A befizetési bizonylaton fel kell tüntetni, az „üdülési díj” kifejezést, valamint a Visegrádi Üdülő esetén a 234 kódot, a Balatonszéplaki Üdülő esetén a 233 kódot.

(3) A beutaló két példányban készül, melynek egy példányát a Vagyonkezelési Osztály üdülőhelyek igénybevételével kapcsoltos feladatokat ellátó munkatárása nyilvántartásba vesz, egy példányát pedig átadja a Beutaltnak.
A beutalót a Beutalt az üdülés megkezdésének napján köteles átadni az üdülő gondnoka részére.

(4) Az üdülési igény visszavonása esetén a befizetett üdülési díjat az Önkormányzat csak abban az esetben téríti vissza, ha a visszavonás az üdülés első napját megelőző hat nappal korábban történik. Az üdülési igénynek az üdülés első napjától számított öt napon belül belül történő visszavonása esetén a befizetett üdülési díjat az Önkormányzat nem téríti vissza.

(5) Az üdülési igénynek az üdülést igénybevevő személyek vonatkozásában történő módosítására az üdülés első napját megelőző hat nappal korábban van lehetőség. Ebben az esetben a módosításban megjelölt személyek alapján kell a 10-11. §-okban meghatározott üdülési díjat megfizetni.

4. Az üdülők igénybevételének rendje az üdülő egyedi elbírálás alapján történő elbírálása esetén
 8. §
 
(1) Az üdülőben beutalás útján be nem töltött, szabad helyek igénybevételéről a gondnok jogosult dönteni egyedi elbírálással.

(2) Az üdülő egyedi elbírálás alapján történő igénybevétele esetén az üdülési díj megfizetését, a gondnok részére kell igazolni, a szoba elfoglalását megelőzően.
 
5. Az üdülőt igénybevevőkre vonatkozó rendelkezések
 9. §

(1) Az üdülő beutalóval történő igénybevétele esetén az üdülőt csak a beutalón feltüntetett személy, illetve személyek vehetik igénybe.

(2) A Vendégek a személyazonosságukat kötelesek igazolni a gondnok részére. A Vendégek a vendégkönyvbe rögzített adatok valódiságát aláírásukkal igazolják, amelyek hitelességét a gondnoknak ellenőriznie kell.

(3) A Vendégek az üdülőt az üdülés megkezdésének napján 14:00 órától az üdülés utolsó napján 10:00 óráig vehetik igénybe. Amennyiben a Vendég a meghatározott időpontig nem hagyja el a szobát akkor vendégenként a napi üdülési díj ötszörösének megfelelő összeget köteles megfizetni.


(4) A Vendégek kötelesek az üdülő házirendjét betartani. Az üdülők házirendjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Vendégek az épületek állagának megóvása, az önkormányzati tulajdonban álló ingóságok megőrzése érdekében kártérítési felelősséggel tartoznak az okozott kár bizonyítása esetén.
 
III. FEJEZET
Üdülési díj
 
10.§
 
Üdülési díj a Balatonszéplaki üdülőben
- az üdülés megkezdésének időpontjáig a 18. életévét betöltött személy: Bruttó 2000 Ft/fő/éj,
- az üdülés megkezdésének időpontjáig a 18. életévét be nem töltött személy: Bruttó 1000 Ft/fő/éj
- az üdülés megkezdésének időpontjáig a 6. életévét be nem töltött személy: Bruttó 100 Ft/fő/éj.
11.§
 
(1) Üdülési díj a Visegrdádi üdülőben minden év április 1. és november 5. között:
- az üdülés megkezdésének időpontjáig a 18. életévét betöltött személy: Bruttó 2000 Ft/fő/éj,
- az üdülés megkezdésének időpontjáig a 18. életévét be nem töltött személy: Bruttó 1000 Ft/fő/éj,
- az üdülés megkezdésének időpontjáig a 6. életévét be nem töltött személy: Bruttó 100 Ft/fő/éj.

(2) A visegrádi üdülő igénybevételéért november 6. és december 22. közötti időszakban az (1) bekezdésben meghatározott díjon felül – függetlenül az igénybe vett szobák és az igénybevevő személyek számától - 10.000 Ft/éj üdülési díjat kell megfizetni.

(3) A (2) bekezdés szerinti díjat az egyes szobákat azonos időszakban igénybevevők egymás közt megosztva, az (1) bekezdésben meghatározott üdülési díj megfizetésével egyidejűleg az alábbiak szerint tartoznak megfizetni:
Azonos időszakban valamennyi igénybevevő által összesen
a) egy szoba igénybevétele esetén 10.000.- Ft/éj/szoba
b) két szoba igénybevétele esetén 5.000.- Ft/éj/szoba
c) három szoba igénybevétele esetén 3.335.- Ft/éj/szoba
d) négy szoba igénybevétele esetén 2.500.- Ft/éj/szoba
e) öt szoba igénybevétele esetén 2.000.- Ft/éj/szoba
 
12. §
 
(1) A 10-11. §-okban meghatározott üdülési díjak nem tartalmazzák az eltöltött vendégéjszakák után az üdülő fekvése szerinti illetékes önkormányzat által megállapított mértékű Ingatlanforgalmi Adót (A továbbiakban: IFA).

(2) Az IFA összegének befizetéséhez szükséges csekket az üdülő gondnoka adja át a Vendégek részére és ellenőrzi az összeg befizetését a szoba elfoglalásáig.
 
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
 
13. §
 
(1) E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően beérkezett üdülési igények esetében kell alkalmazni.ű
 
(2) Hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati üdülőhelyek műkődéséről és igénybevétele rendjéről szóló 12/2012.(III.23.) önkormányzati rendelete.
 
 
 
 
               Geiger Ferenc                                                                    dr. Laza Margit
                 polgármester                                                                               jegyző
 
Záradék
A rendelet 2017. április 12-én az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
 
Budapest, 2017. április 12.
 
                                               A Jegyző nevében eljáró:      
 
                                   
  Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                            Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
 
Záradék
A rendelet 2017. április 21-én kihirdetésre került.
 
Budapest, 2017. április 21.
 
                                               A Jegyző nevében eljáró:      
 
                                   
  Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                            Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
 

 
Indokolás Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati üdülőhelyek működtetéséről szóló
11/2017.(IV.21.) önkormányzati rendeletéhez
 
Általános indokolás
 
Az önkormányzati üdülőhelyek működéséről és igénybevétele rendjéről szóló 12/2012.(III.23.) rendelet 2012. évben történt elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások, a rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai a rendelet szövegezésében olyan mennyiségű korrekciót tesznek szükségessé, amelyre tekintetel a rendelet hatályon kívül helyezése és a tárgykört szabályozó új rendelet elfogadása vált szükségessé.
 
Részletes indokolás
 
Az 1. §-hoz
 
A rendeletben használt lényeges fogalmak pontos meghatározását tartalmazzák az értelmező rendelkezések.
 
A 2.§-hoz
 
A rendelet hatályát meghatározó rendelkezés.
 
A 3.§-hoz
 
Az (1) bekezdéshez: Rögzítésre került, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az üdülők igénybevételével kapcsolatos feladatokat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelési Osztálya útján látja el.
 
A 4.§-hoz
 
Az egyes üdülők a naptári éven belül az ebben a bekezdésben rögzített időszakokban vehetők igénybe a vendégek által.
 
Az 5-6-7. §-hoz
 
Ezekben a szakaszokban került rögzítésre az az eljárási rend, amely az üdülő beutalás útján történő igénybevétele esetén kell alkalmazni.
 
A 8.§-hoz
 
Ez a szakasz rögzíti az eljárási rendet, arra az esetre vonatkozóan, ha az üdülő igénybevétele nem beutalás útján, hanem az üdülő gondnoka egyedi elbírálása alapján történik.
 
A 9. §-hoz
 
A Rendelet ezen szakaszában kerültek rögzítésre az üdülőt igénybevevők által az üdülő igénybevevételével összefüggésben követendő szabályok ideértve az üdülők házirendje betartásának a kötelezettségét, amely házirendet a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
 
A 10.§-hoz
 
A Balatonszéplaki üdülő igénybevételi díjait tartalmazó rendelkezés.
 
A 11. §-hoz
 
A visegrádi üdülő főszezonon kívül történő igénybevételére vonatkozó igények indokolják, hogy az üdülő a főszezon kívül, november 6-tól december 22. napjáig is igénybe vehető legyen a vendégek által. Ennek a lehetőségnek a biztosításával növelhető az üdülő kihasználtsága.
Azonban ebben az időszakban történő igénybevétel esetén az üdülő fűtésének többletköltségére tekintettel a főszezonban fizetendő üdülési díjon felül, az egész épületre vonatkozóan fizetendő napidíj került meghatározásra. Ha az épületben egyidejűleg több szobát vesznek igénybe, abban az esetben ezt a napidíj az igénybe vett szobák között egyenlő arányban megosztva kerül megfizetésre.
 
A 12.§-hoz
 
Az üdülő igénybevétele estén a vendégeknek az üdülési díj mellett az üdülő fekévese szerinti illetékes helyi önkormányzat által meghatározott Idegenforgalmi Adót is meg kell fizetniük.
 
A 13-hoz
 
Az (1) bekezdéshez: A Rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
 
A (2) bekezdéshez: A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a tárgykört szabályozó Az önkormányzati üdülőhelyek működéséről és igénybevétele rendjéről szóló 12/2012.(III.23.) számú önkormányzati rendelet.