Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Rendelet "PDF" formátumban

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
 
[1]Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
Általános rendelkezések
1. §
 
(1)[2] E rendelet alkalmazásában partnerek: a kerületi településfejlesztéssel, településrendezéssel, településkép védelemmel egyéb okból összefüggésbe hozható természetes és jogi személyek.
 
 (2) Az adott véleményezési eljárásban a partnerek  a megadott határidőig írásban véleményt tehetnek, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.
 
(3) Az e rendeletben szereplő valamennyi eljárás szempontjából a véleményezésre rendelkezésre álló határidő kezdete az információ honlapon történő megjelenésének napja. 
 
Településfejlesztési koncepció véleményezéséhez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai
2. §
 
(1) A partnerek előzetes tájékoztatása a Budapest XXIII. kerületi településfejlesztési koncepció (a továbbiakban:   Koncepció) készítésénél [3]az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével, valamint lakossági fórumon történik.
(1a)[4] Koncepció módosítása előtt nem kerül sor külön előzetes tájékoztatásra, hanem az eljárás rögtön a véleményezéssel indul.
 
(2) A Koncepció elkészült tervezetéről a partnerek munkaközi tájékoztatása az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján a Koncepció tervezetének megjelentetésével, valamint a Koncepció tervezetének lakossági fórumon történő ismertetésével történik.
 
(3)[5] A Koncepció módosításának elkészült tervezetéről a partnerek munkaközi tájékoztatása lakossági fórum megtartásával és az Önkormányzat hivatalos honlapján a Koncepció tervezetének megjelentetésével történik.
 
(4)[6] A készítendő Koncepcióval, a Koncepció tervezettel vagy annak módosításával kapcsolatban az 1. számú mellékletben rögzített határidő leteltéig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre, továbbá a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak szóban [7]a lakossági fórumon.
 
(5) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat Főépítésze (továbbiakban: Főépítész) összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja.
 
3. §
 
(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész egyezteti a Koncepció vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőkkel, és javaslatot készít szakmai indoklással az elfogadásra nem javasolt véleményekről, amelyeket [8]a Képviselő-testület előterjesztéséhez csatol.
(1a)[9] A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.
 
(2) A [10]Képviselő-testület által el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a Koncepció ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
 
(3) [11]A véleményeket a Főépítész összesíti és a Koncepció ügyiratához csatolja.
 
(4) Az elfogadott Koncepció Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a Főépítész gondoskodik.
 
Integrált Településfejlesztési Stratégia  véleményezéséhez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai
4. §
 
(1) A partnerek előzetes tájékoztatása az integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: Stratégia) készítésénél [12] az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével, valamint lakossági fórumon történik.
(1a)[13] Stratégia módosítása előtt nem kerül sor külön előzetes tájékoztatásra, hanem az eljárás rögtön a véleményezéssel indul.
 
(2) A Stratégia elkészült tervezetéről a partnerek munkaközi tájékoztatása az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján a Stratégia tervezetének megjelentetésével, valamint a Stratégia tervezetének lakossági fórumon történő ismertetésével történik.
 
(3)[14] A Stratégia módosításának elkészült tervezetéről a partnerek munkaközi tájékoztatása lakossági fórum megtartásával és az Önkormányzat hivatalos honlapján a Stratégia tervezetének megjelentetésével történik.
 
(4)[15] A készítendő Stratégiával, a Stratégia tervezetével vagy annak módosításával kapcsolatban az 1. számú mellékletben rögzített határidő leteltéig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre, továbbá a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak szóban [16] a lakossági fórumon.
 
 (5) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja.
 
5. §
 
(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész egyezteti a Stratégia vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőkkel, és javaslatot készít szakmai indoklással az elfogadásra nem javasolt véleményekről, amelyeket [17]a Képviselő-testület előterjesztéséhez csatol.
(1a)[18] A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.
 
(2) A [19]Képviselő-testület által el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a Főépítész összesíti és a Stratégia ügyiratához csatolja, továbbá a szakmai indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
 
(3) [20]A véleményeket a Főépítész összesíti és a Stratégia ügyiratához csatolja.
 
(4) Az elfogadott Stratégia Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a Főépítész gondoskodik.
 
Településrendezési eszközök véleményezéséhez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai
6. §
 
(1) A partnerek előzetes tájékoztatása teljes egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszköz készítésénél [21] az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével, valamint lakossági fórumon történik.
(1a)[22] Teljes egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszköz módosítása előtt nem kerül sor külön előzetes tájékoztatásra, hanem az eljárás rögtön a véleményezéssel indul.
 
(2)[23] Teljes egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszköz vagy módosításának elkészült tervezetéről a partnerek munkaközi tájékoztatása az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján a településrendezési eszköz tervezetének megjelentetésével, valamint a településrendezési eszköz tervezetének lakossági fórumon történő ismertetésével történik.
 
(3)[24] Teljes egyeztetési eljárás esetén az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatban az 1. számú mellékletben rögzített határidő leteltéig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre, továbbá a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak szóban a lakossági fórumon.
 
(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.
 
(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával [25]az Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának (továbbiakban: Bizottság) előterjesztéséhez csatolja.
 
(6) A véleményeket a polgármester a Bizottság ülésén ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.
 
(7) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
 
(8) Az elfogadott településrendezési eszközt a Főépítész az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
 
7. §
 
(1) Egyszerűsített egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszközök kidolgozása vagy módosítása előtt nem kerül sor külön előzetes tájékoztatásra, hanem az eljárás rögtön a véleményezéssel indul.
 
(2) Egyszerűsített egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszköz vagy módosításának elkészült tervezetéről a partnerek tájékoztatása az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján a településrendezési eszköz tervezetének megjelentetésével, valamint a településrendezési eszköz tervezetének lakossági fórumon történő ismertetésével történik.
 
(3)[26] Egyszerűsített egyeztetési eljárás esetén az elkészült tervezettel kapcsolatban az 1. számú mellékletben rögzített határidő leteltéig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre továbbá a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak szóban a lakossági fórumon.
 
(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.
 
(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával a Bizottság előterjesztéséhez csatolja.
 
(6) A véleményeket a polgármester a Bizottság ülésén ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.
 
(7) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
 
(8) Az elfogadott településrendezési eszközt a Főépítész az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
 
8. §
 
(1) Tárgyalásos egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszközök kidolgozása, módosítása előtt nem kerül sor külön előzetes tájékoztatásra, hanem a tervezet elkészítése az egyeztetéssel egyidejűleg történik.
 
(2) Tárgyalásos egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszköz vagy módosításának elkészült tervezetéről a partnerek tájékoztatása – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján a településrendezési eszköz tervezetének megjelentetésével, valamint a településrendezési eszköz tervezetének lakossági fórumon történő ismertetésével történik.
 
(3)[27] A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetekben lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezet ismertetése az Önkormányzat honlapján történik.
 
(4)[28] Az elkészült tervezettel kapcsolatban az 1. számú mellékletben rögzített határidő leteltéig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre, továbbá a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak [29] szóban a lakossági fórumon.
 
(5) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.
 
(6)[30] A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával a Bizottság előterjesztéséhez csatolja.
 
(7)[31] A véleményeket a polgármester a Bizottság ülésén ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.
 
(8) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
 
(9) Az elfogadott településrendezési eszközt a Főépítész az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
 
9. §
 
(1) Állami főépítészi egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszközök kidolgozása, módosítása előtt nem kerül sor külön előzetes tájékoztatásra, hanem a tervezet elkészítése az egyeztetéssel egyidejűleg történik.
 
(2)[32] Állami főépítészi egyeztetési eljárás esetén a településrendezési eszközök készítésénél és módosításánál az elkészült tervezet ismertetése lakossági fórum megtartásával és az Önkormányzat honlapján történik.
 
(3)[33] Az elkészült tervezettel kapcsolatban az 1. számú mellékletben rögzített határidő leteltéig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre, továbbá a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak szóban a lakossági fórumon.
 
(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.
 
(5)[34] A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával a Bizottság előterjesztéséhez csatolja.
(5a)[35] A véleményeket a polgármester a Bizottság ülésén ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Bizottság dönt.
 
(6) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a Főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
 
(7) Az elfogadott településrendezési eszközt a Főépítész az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
 
Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet véleményezéséhez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai
10. §
 
(1)[36] A partnerek előzetes tájékoztatása településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendelet készítésénél az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével, valamint lakossági fórumon történik.
(1a)[37] A kézikönyv és településképi rendelet módosítása előtt nem kerül sor külön előzetes tájékoztatásra, hanem a tervezet elkészítése az egyeztetéssel egyidejűleg történik.
 
(2)[38] A kézikönyv és településképi rendelet elkészült tervezetéről a partnerek munkaközi tájékoztatása
a) az (1) bekezdés esetén az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, a Soroksári Hírlapban hirdetmény megjelentetésével, az Önkormányzat hivatalos honlapján a kézikönyv és településképi rendelet tervezetének megjelentetésével, valamint a kézikönyv és településképi rendelet tervezetének lakossági fórumon történő ismertetésével történik.
b) az (1a) bekezdés esetén lakossági fórum megtartásával és az Önkormányzat hivatalos honlapján a kézikönyv és településképi rendelet tervezetének megjelentetésével történik.
 
(3)[39] A készítendő kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint az elkészült tervezettel kapcsolatban az 1. számú mellékletben rögzített határidő leteltéig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatnak papíralapon a kerületi Főépítésznek címezve, vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre, továbbá [40] a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak szóban a lakossági fórumon.
 
(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a Főépítész összesíti és a kézikönyv és településképi rendelet ügyiratához csatolja.
 
(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész szakmailag megvizsgálja és az elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával a [41]Képviselő-testület előterjesztéséhez csatolja.
 
(6) [42]A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a [43]Képviselő-testület dönt.
 
(7) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a Főépítész összesíti és a kézikönyv és településképi rendelet ügyiratához csatolja, továbbá az indoklást megküldi az észrevételt, javaslatot, véleményt tevőnek.
 
(8) Az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet a Főépítész az Önkormányzat honlapján közzé teszi.
 
Záró rendelkezések
11. §
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
 
(3) Hatályát veszti a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete azzal, hogy annak rendelkezéseit e rendelet hatályba lépése előtt indult, és folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell.
 
 
 
 
 
 
 Bese Ferenc s.k.                                                        dr. Szabó Tibor s.k.
  polgármester                                                                       jegyző             

 

[1]Módosította a 23/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2018. július 20-tól
[2]Módosította a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2017. július 15-től
[3] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja Hatályos: 2019. április 20-tól
[4] Beiktatta a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[5] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[6]Módosította a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2017. július 15-től
[7] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja Hatályos: 2019. április 20-tól
[8] Szövegrészt módosított a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2020. január 29-től
[9] Beiktatta a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2020. január 29-től
[10] Szövegrészt módosította a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2020. január 29-től
[11] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja Hatályos: 2020. január 29-től
[12] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja Hatályos: 2019. április 20-tól
[13] Beiktatta a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[14] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[15] Módosította a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2017. július 15-től
[16] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés d) pontja Hatályos: 2019. április 20-tól
[17] Szövegrészt módosította a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2020. január 29-től
[18] Beiktatta a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2020. január 29-től
[19] Szövegrészt módosította a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 6. § Hatályos: 2020. január 29-től
[20] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja Hatályos: 2020. január 29-től
[21] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés e) pontja Hatályos: 2019. április 20-tól
[22] Beiktatta a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[23] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 6. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[24] Módosította a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2017. július 15-től
[25] Szövegrészt módosította a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 7. § Hatályos: 2020. január 29-től
[26] Módosította a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2017. július 15-től
[27] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 7. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[28] Módosította a 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelet 6. § Hatályos: 2017. július 15-től
[29] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés f) pontja Hatályos: 2019. április 20-tól
[30] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 8. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[31] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 8. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[32] Módosította a 10/2019.(Iv.19.) önkormányzati rendelet 9. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[33] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 9. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[34] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 10. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[35] Beiktatta a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 11. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[36] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 12. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[37] Beiktatta a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 13. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[38] Módosította a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 14. § Hatályos: 2019. április 20-tól
[39] Módosította a 23/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2018. július 20-tól
[40] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés g) pontja Hatályos: 2019. április 20-tól
[41] Szövegrészt módosította a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 8. § Hatályos: 2020. január 29-től
[42] Szövegrészt hatályon kívül helyezte a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja Hatályos: 2020. január 29-től
[43] Szövegrészt módosította a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 9. § Hatályos: 2020. január 29-től