Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mellékletek egységes szerkezetben
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
  8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
 
1. A rendelet hatálya
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire,
b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat)
c) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban Polgármesteri Hivatal)
d) Az Önkormányzat fenntartásában lévő gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveire (a továbbiakban: Intézmények)
e) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra.
 
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
 
2. §[1] Az Önkormányzat 2018. teljes évi költségvetésének
a) költségvetési kiadási összegét 7.907.625.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadás 18.379.000 Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét 5.372.054.000 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek 2.553.950.000 Ft-ban
állapítja meg.
 
 
3. § A 2. § szerinti önkormányzati költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő kimutatását a 2.1 melléklet tartalmazza.
5. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő bemutatását a 2.2 melléklet tartalmazza.
6. § Az Intézmények költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként történő kimutatását a 3. melléklet taglalja.
7. § Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulását szervezeti egységenként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeinek részletes kimutatását a 6.1 melléklet tartalmazza.
10. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeinek részletes kimutatását a 6.2 melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékokat a 7.1 melléklet részletezi.
12. § A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékokat a 7.2. melléklet részletezi.
13. § Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásinak részletezését a 8.1 melléklet tartalmazza.
14. § A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 8.2 melléklet részletezi.
15. § Az Önkormányzat ellátottainak pénzbeli juttatásainak részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak kimutatását a 10.1 melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését a 10.1.1 melléklet tartalmazza.
18. § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak kimutatását a 10.2. melléklet tartalmazza.
19. § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezését a 10.2.1. melléklet tartalmazza.
20. § Az Önkormányzat tervezett tartalékait a 11. melléklet tartalmazza.
21. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulását szervezeti egységenként a 12. melléklet részletezi.
22. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulását szervezeti egységenként a 13. melléklet részletezi.
23. § Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
24. § A közszolgálati létszámkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
25. § Az Önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.
26. § Az önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő két évben (gördülő költségvetés) a 17. melléklet tartalmazza.
27. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. melléklet részletezi.
28. § Az Önkormányzat likviditási tervét, pénzállományának alakulását a 19. melléklet taglalja.
29. § Az Intézmények pénzellátási tervét a 20. melléklet tartalmazza.
 
 
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma
 
30. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámát a 16. melléklet szerinti kimutatásban szereplő létszámokban engedélyezi. Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
 
4. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályai
 
31. § A Képviselő-testület e rendeletben
a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános és egyéb célútartalékot,
b) költségvetési szervei tekintetében működési célú tartalékot, valamint
c) megtakarítás jelleggel tartalékképzést
hoz létre.
32. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásával kell összeállítani.
33. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati költségvetés végrehajtására, az a) – b) pontba foglalt kivételekkel.
a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására a jegyző,
b) az Intézmények költségvetésének végrehajtására az adott intézmények vezetői jogosultak.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjaiba nem tartozó, e rendeletben szabályozott költségvetés tekintetében kijelölje az önkormányzat költségvetésének végrehajtására jogosult személyeket (teljesítés igazolók).
34. § A tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok évközi zárolása válik szükségessé, amennyiben a bevételek teljesülése elmarad annak előirányzatától.
35. § Az Önkormányzat elemi költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési szervein kívül ellátott feladatainak, kiadási, bevételi előirányzatait.
36. § A polgármester a Polgármesteri Hivatal útján köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.
37. § A kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012. (II.24) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a „Környezetvédelmi Alap alszámla” 2017. december 31-i záró egyenlege 25.485.098 Ft, amely a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 12/2018. (I.16.) VKB határozatában foglaltak szerint használható fel.
38. § A Képviselő-testület 241/2016. (VI.07.) határozatával úgy döntött, támogatja Budapest Főváros Önkormányzata konzorciumi partnereként a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című (VEKOP-5.3.1-15 kódszámú) pályázaton való részvételt. Projekt azonosítószám: VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 – Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések. Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. augusztus 31. Záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. A projekt fenntartási időszaka 5 év. A kerületi támogatás összege: 905.416.000 Ft.
 
39. § A Képviselő-testület 86/2017. (II.14.) határozatával úgy döntött, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú pályázaton való részvétellel. A pályázat befejezésének napja: 2018.05.31. Az elnyert támogatás összege: 8.991.683. Ft.
 
5. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.
 
40. § (1) A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai módosításáról, és a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról:
a) az önkormányzati költségvetés esetén – a 31.§ b) pont kivételével - 10.000.000 forint értékhatárig a Polgármester,
b) egyéb, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén belül a költségvetési szervek vezetői, a Polgármester egyetértésével döntenek e rendeletben meghatározott szabályok figyelembe vételével.
(2) Az egyes költségvetési szervek költségvetései közötti átcsoportosításra az (1) bekezdés a) pontja az irányadó.
41. § (1) A 39. §-ban foglalt változásokról, annak megtörténtét követő 30 napon belül a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(2) A 39. § -ban hozott döntések, átcsoportosítások a költségvetési főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
42. § Ha az önkormányzat az év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
 
6. A gazdálkodás általános szabályai
 
43. § Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, a költségvetési rendeletet érintő módosítást a zárolás kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
44. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények a rájuk bízott alapfeladatok ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával jogszabály keretei között szabadon rendelkeznek. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására a velük kötött munkamegosztási megállapodás az irányadó.
(2) Az Önkormányzat által az Intézmények számára a költségvetésükben meghatározott egyes feladatok fedezetéül az Önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyek az Intézmények számára kerülnek felhasználásra.
(3) Az Intézmények feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről oly módon gondoskodnak, hogy azok biztosítsák a költségvetésben, részükre megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
45. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények műszaki feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A beruházások bonyolítása, felhalmozási célú beszerzések, a felújítások, a nagy karbantartások pénzügyi elszámolása a Polgármesteri Hivatal feladata.
(2) Az önkormányzat az állami fenntartású közoktatási intézményekben a közétkeztetés lebonyolítását a Szociális és Gyermekjóléti Intézményen keresztül, az iskolaegészségügyi feladatokat a DR. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményen keresztül látja el.
46. § A polgármesterre és a jegyzőre átruházott gazdálkodási jogköröket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014 (XI.14) önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 
 
7. Maradvány
 
47. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Intézmények maradványát, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelettel egy időben.
48. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények maradványának elszámolása során nem számolhatók fel:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg,
c) tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszám feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatti összeg,
d) gazdasági szabályok megsértéséből származó maradvány,
e) tárgyévben befolyt, szerződésen alapuló azon bevétel, amely a következő évben kerül felhasználásra,
f) tárgyévi előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek, ha a teljesítés áthúzódik a következő évre.
49. § A maradvány felülvizsgálata keretében az intézményi gazdálkodás értékelésének alapján a Képviselő-testület előirányzat elvonást eszközölhet, ha az évközi gazdasági folyamatok alakulása ezt indokolja.
50. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál és az Intézményeknél a maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható.
(2) A maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
51. § A Képviselő-testület a maradvány felhasználását gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja, ha évközben az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztető körülmények alakulhatnak ki.
 
8. A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények előirányzat gazdálkodása
 
52. § (1) A 39.§ b) pontjában foglalt változtatásokat a tárgyév november 30-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig lehet végrehajtani.
(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhető.
(3) Az Intézmények előirányzat változtatási igényéről - az első negyedév kivételével – negyedévente legalább egyszer tájékoztatja a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal az általa beterjesztett költségvetési rendelet részeként.
53. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata, és felelőssége.
54. § Az Intézmények minden hónap 15-éig elkészítik a következő hónapra vonatkozó finanszírozási ütemtervet, mely tervből - figyelembe véve a Junior étkezést, és a közüzemi díjakat is – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya egy limit keretet határoz meg, melyet az OTP Bank Nyrt az adott hó 1-jén az Intézmény bankszámláján megnyit. A limit összeg egész évben halmozódik, a megnyitott limit minden munkanap elején az Intézmények számláján jóváírásra kerül, a nap végén pedig az OTP Bank Nyrt leüríti. Az Intézmények nap végi egyenlege minden esetben 0, az adott napi forgalom esetén értelemszerűen a limitkeret csökken. Az Intézmények pénzellátására vonatkozó ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.
55. § A személyi juttatások előirányzata közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat maradványa használható fel évközben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésre.
56. § Létszám előirányzat csökkenés esetén az abból származó személyi juttatás megtakarítást a költségvetési Intézmény nem használhatja fel.
57. § A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 132. §-a szerint az illetményalap 38.650 Forint. A Képviselő-testület a 32/2016. (XII.16.) Ök. rendelet 1§-ában 43.000 forintban állapította meg az illetményalapot.
58. § A céltartalékon szereplő közalkalmazottak munkáltatói kölcsön odaítélésénél a Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa döntését veszi figyelembe a Képviselő-testület.
 
9. A gazdálkodás felelőssége
 
59. § Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Polgármesteri Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
60. § (1) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője (pénzügyi osztályvezető), vagy az általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
61. § A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.
62. § A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egysége látja el a belső ellenőrzési feladatokat a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 15.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő írásbeli megállapodás alapján.
63. § A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztályvezető.
64. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása fenntartói többlettámogatást igényel. Amennyiben a pályázott feladat ellátása többlettámogatási igénnyel nem jár, ez esetben is szükséges a pályázatról annak benyújtásával egyidejűleg a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.
 
 
10. A hitelfelvétel szabályozása
 
65. § (1) A költségvetési szerv adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát, kezességet nem vállalhat.
(2) Adósságot keletkeztető ügyletnek minősülnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározottak.
66. § (1) Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletet kötni a Gst-ben foglalt szabályok alapján lehet.
(2) Az Önkormányzat az e rendelet 68. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Gst-ben foglalt mértéket.
67. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a hitelfelvétel a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
 
11. A költségvetési többlet évközi hasznosítása
 
68. § A kincstár típusú finanszírozási rendszer – a szabad források betétként történő elhelyezése érdekében – megköveteli az azonnali döntést. A lekötésekre a döntési jogot a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át, a Pénzügyi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.
 
12. A behajtatlan követelések kezelése
 
69. § Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 500 000,- Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Polgármester dönt.
70. § 500.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság dönt a behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában, 1.000.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
 
13. Vegyes rendelkezések
 
71. § A Képviselő-testület kötelezi a Polgármesteri Hivatalt, hogy folyamatosan ellenőrizze az intézmények költségvetésének végrehajtását.
72. § A Jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú – az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az Intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves költségvetési jelentést, könyvviteli mérleget, maradvány-kimutatását, eredmény kimutatást a Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak megfelelve a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
73. § (1) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya időközi költségvetési jelentést állít össze az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Intézményekre vonatkozóan
a) I-III. hónapról április 20-ig,
b) azt követően havonta tárgyhót követő 20-ig,
c) I-XII. hónapról a tárgyévet követő év február 5-ig,
melyet a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felé továbbit.
(2) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya évközi mérlegjelentést készít el
a) I-III. negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hó 20. napon,
b) gyorsjelentés tárgyévet követő február 5-ig,
c) a negyedik negyedévre vonatkozó mérlegjelentés az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyező időpontban,
74. § A Polgármester pótköltségvetést köteles készíteni, ha az év végére várható hiány meghaladja az általános tartalék vagy tartalékképzés mértékét, vagy a saját többletbevétel eléri a költségvetési főösszeg 3 %-át.
 
 
Záró rendelkezések
 
75. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
 
           Geiger Ferenc s.k.                                                                dr. Laza Margit s.k.
                polgármester                                                                                  jegyző
 

 

 

[1] Módosította a 4/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2019. február 23-tól