Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
 
Általános rendelkezések
 
1. A rendelet hatálya
 
1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységekben nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények esetében történő szeszesital-fogyasztásra.
 
2. Értelmező rendelkezések
 
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) közterület: a közterület-felügyeletről szóló törvény szerinti fogalom, ideértve az utat, utcát, parkolót, teret, a járdát - az épületek árkádjai alatti járdát is - a járdaszigetet, a közparkot, a parkosított területet, a játszóteret, a lépcsőt, továbbá az alul- és felüljárót,
b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló törvény szerinti fogalom,
c) segítő kutya: a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló SZMM rendelet szerinti fogalom.
 
Részletes rendelkezések
 
3. A közterület-használatra vonatkozó magatartási szabályok
 
3. § (1) A közterületet rendeltetésszerűen, az azt rendeltetésszerűen használók zavarása nélkül kell használni. A közterületi emlékműveket, szobrokat, utcabútorokat, szökőkutakat rendeltetésszerűen kell használni, ezekre bűncselekményt vagy szabálysértést meg nem valósító módon fel-, illetve rámászni, illetve azokat bűncselekményt vagy szabálysértést meg nem valósító módon beszennyezni nem lehet.
(2) Közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát
a) jogosulatlanul és jogtalan eltulajdonítás célzata nélkül leszerelni,
b) jogosulatlanul eltakarni, vagy
c) bűncselekményt vagy szabálysértést meg nem valósító módon beszennyezni
nem lehet.
(3) Közterületen, közintézményben vagy egyéb nyilvános helyen csekély mennyiséget el nem érő kábítószert fogyasztani, vagy kábítószert saját használatra tartani nem lehet.
 
4. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületet rendeltetésétől eltérően a tulajdonos hozzájárulásával, a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályainak, valamint a tulajdonosi hozzájárulás előírásainak betartásával lehet használni.
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületet reklámcélra használni vagy ilyen közterületen reklámhordozót létesíteni csak az önkormányzat által adott közterület-használati hozzájárulást is tartalmazó közterület-használati szerződés alapján, a szerződés rendelkezéseinek mindenben megfelelő módon és díj fizetése ellenében, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szabályainak betartásával lehet.
 (3) A közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díj fizetési, illetve a közterület eredeti állapotába történő helyreállítására vonatkozó kötelezettség alól.
 
5. § A belterületi közterületeken és a Molnársziget közterületén az önkormányzat, illetve a nemzetiségi önkormányzatok és szerveik, intézményeik, továbbá a rendőrség által szervezett rendezvények keretében történő lovaglást vagy lovagoltatás, valamint a rendőrség lovas-szolgálati ága által végzett közterületi szolgálat kivételével lovagolni nem lehet.
 
4. A szeszesital-fogyasztás szabályai
 
6. § Az e rendelet hatálya alá tartozó közterületeken szeszes italt fogyasztani tilos.
 
5. Soroksár címerének és elnevezésének használatára vonatkozó szabályok
 
7. § (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata címerét és a „Soroksár” nevet a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, engedélyhez kötött használat esetén érvényes és hatályos engedély birtokában és az engedélynek mindenben megfelelő módon, hiteles alakban lehet használni.
 
6. Állattartásra vonatkozó szabályok
 
8. § (1) Kedvtelésből tartott állat csak az állattartással érintett közvetlen szomszédok nyugalmának szükségtelen zavarása nélkül tartható. A kedvtelésből tartott állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles folyamatosan biztosítani, a kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatban keletkezett állati ürülék még átmenetileg sem tárolható közterületen.
(2) Közterületen kedvtelésből tartott állatot etetni nem lehet.
(3) Az ebtartó köteles arról gondoskodni, hogy az eb a tartási helyét, vagy az ebtartó ingatlanának határait felügyelet nélkül ne hagyhassa el, köteles továbbá gondoskodni az eb kiharapásának megakadályozását szolgáló kerítésről.
 
9. § (1) Osztatlan tulajdonközösségben és társasházi, vagy lakásszövetkezeti ingatlanok esetében a közös használatú udvarban ebet vagy macskát a tulajdonostársak többségének hozzájárulásával lehet tartani úgy, hogy az a tulajdonostársak ingatlanát, ingatlanrészét ne szennyezze, a lakók egészségét ne veszélyeztesse, az ott lakókat az ingatlan rendeltetésszerű használatában ne akadályozza.
(2) Osztatlan tulajdonközösségben és társasházi, vagy lakásszövetkezeti ingatlanok esetében a tulajdonosok többségének eltérő tartalmú döntése hiányában lakásonként legfeljebb kettő macskát és legfeljebb kettő hónapos koráig annak szaporulatát lehet tartani.
(3) Osztatlan tulajdonközösségben és társasházi, vagy lakásszövetkezeti ingatlanok esetében a közös használatú területeken a tulajdonosok többségének eltérő tartalmú döntése hiányában eb csak pórázon, biztonságos távolságot tartva vezethető.
 
10. § Közintézménybe, közterületi zöldterületre kihelyezett tiltás esetén oda állatot bevinni vagy beengedni a segítő kutya kivételével nem lehet.
 
7. Köztisztasági szabályok
 
11. § (1) A beépített ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről az ingatlan használója, használó hiányában a tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2) A főváros köztisztaságáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet által az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) részére előírt gondozási, tisztán tartási, szemét- és gyommentesítési, hóeltakarítási és síkosság mentesítési, nyesési kötelezettségek, illetve hulladékgyűjtő tartály elhelyezésével, javításával, pótlásával, továbbá rendszeres ürítésével és tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek betartása alapvető közösségi együttélési szabálynak minősül.
 
8. Útügyi szabályok
 
12. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő utat, vagy annak egy részét elzárni, felbontani vagy elfoglalni kizárólag erre vonatkozó érvényes és hatályos engedéllyel, az engedélynek mindenben megfelelő módon lehet.
(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő vízelvezető árokba, átereszébe a lefolyást akadályozó vagy az árkot, átereszt szennyeznő anyagot juttatni nem lehet.
 
9. Közkifolyók használatára vonatkozó szabályok
 
13. § (1) Közkifolyót rendeltetésétől eltérően használni, rendeltetésszerű működését gátolni vagy zavarni, továbbá az azt rendeltetésszerűen használókat zavarni nem lehet.
(2) Közkifolyóról személyenként legfeljebb harminc liter ivóvíz vételezhető naponta.
 
[1]10. Az alapvető közösségi magatartási szabályok elmulasztásának jogkövetkezményei, eljárási szabályok
 
[2]14. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabályok betartását - a 6. §-ban foglaltak kivételével – elmulasztja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti eljárásban, a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól szóló törvény szerinti alábbi szankciókkal sújtható:
a) figyelmeztetés, vagy
b) közigazgatási bírság.
(2) Az e rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek és hatóságok, illetve a fővárosi és a kerületi polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik. Az eljárás lefolytatására és szankció alkalmazására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.
(3) A hatósági eljárást hivatalból, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Polgármesteri Hivatala ügyintézőjének észlelése alapján kell lefolytatni abban az esetben is, ha természetes személy vagy szervezet jelezte a magatartási szabály betartásának elmulasztását.
(4) A magatartási szabályok betartásának elmulasztójával szembeni eljárás a mulasztás észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a magatartási szabályok elmulasztása miatt eljárás nem indítható.
(5) A közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.
(6) A közigazgatási bírság kiszabásakor a bírság összegét a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani. A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a magasabb rendű jogszabályok által előírtakon túl figyelembe kell venni
a) a mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét és
b) mennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait is.
(7) Jogi személy esetén az eljárást a vezető tisztségviselő ellen kell lefolytatni.
(8) Ha helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri, az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.
(9) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot kiszabni nem lehet. Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságnak nem minősülő közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.
 
11.[3]
 
15. §[4]
 
Záró rendelkezések
 
16. § Az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet 5. § 1. pontjában „a közigazgatási” szövegrész helyébe „az eljárási” szövegrész lép.
 
17. § (1) E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

Geiger Ferenc s.k.
Polgármester
dr. Laza Margit s.k.
Jegyző
[1] Alcímet módosította a 24/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2018. július 20-tól
[2] Módosította a 24/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelt 1. § Hatályos: 2018. július 20-tól
[3] Alcímet hatályon kívül helyezte a 24/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés Hatályos: 2018. július 20-tól
[4] Hatályon kívül helyezte a 24/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés Hatályos: 2018. július 20-tól