Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Mellékletek egységes szerkezetben

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. A rendelet hatálya
 
1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a helyi nemzetiségi önkormányzatokra.
 
2. A költségvetési zárszámadás bevételei és kiadásai
 
2. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 7.539.136.000 Ft bevételi
b) 4.993.566.000 Ft kiadási
főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként az 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a 2.2. melléklet szerint veszi tudomásul.
5. § Az Intézmények költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. § Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait szervezeti egységenként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
7. § A 2017. évi állami támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6.1 melléklet szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6.2 melléklet szerint fogadja el.
9. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a 7.1. mellékletben hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a 7.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásait a 8.1 melléklet szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 8.2 melléklet szerint fogadja el.
11. § Az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 10.1. mellékletben hagyja jóvá. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezésétét a 10.1.1 mellékletben hagyja jóvá.
13. § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 10.2. mellékletben hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezésétét a 10.2.1 mellékletben hagyja jóvá.
14. §. Az Önkormányzat fel nem használt tartalékait a 11. melléklet szerint fogadja el.
15. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények bevételeinek alakulása szervezeti egységenként a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.
16. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kiadásinak alakulása szervezeti egységenként a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
17. § Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 14. mellékletben hagyja jóvá.
18. § A teljesített közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
19. § Közszolgálati létszámkimutatást a 16. mellékletben hagyja jóvá.
20. § Az Önkormányzat pénzeszköz változását a 17. melléklet szerint fogadja el.
21. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 18. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 22.373.768 eFt-ban állapítja meg.
22. § A 2017. évi maradvány kimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el.
23. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tényleges pénzfelhasználását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
24. § Az elnyert, illetve folyamatban levő pályázatok listája a 21. melléklet alapján kerül bemutatásra.
25. § Az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 22. melléklet alapján fogadja el.
 
3. Záró rendelkezések
 
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
 
 
 
Geiger Ferenc                                                    dr. Laza Margit
 polgármester                                                                 jegyző
 
 
Záradék
A rendelet 2018. május 16. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
Budapest, 2018. május 16.
                                                A jegyző nevében eljáró:
                                                                                          Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                      Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Záradék
A rendelet 2018. május 25. napján kihirdetésre került.
Budapest, 2018. május 25.
                                               A jegyző nevében eljáró:
                                                                                          Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                      Szervezési és Ügyviteli osztályvezető