Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Mellékletek egységes szerkezetben
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya

 

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a helyi nemzetiségi önkormányzatokra.

 

2. A költségvetési zárszámadás bevételei és kiadásai

 

2. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 9.598.216.551 Ft bevételi
b) 6.184.960.380 Ft kiadási
főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként az 2. melléklet 2.1 táblázatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a 2. melléklet 2.2 táblázat szerint veszi tudomásul.
5. § Az Intézmények költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. § Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait szervezeti egységenként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
7. § A 2019. évi állami támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6. melléklet 6.1 táblázat szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeit a 6. melléklet 6.2 táblázat szerint fogadja el.
9. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a 7. melléklet 7.1. táblázat szerint hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a 7. melléklet 7.2. táblázat szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásait a 8. melléklet 8.1 táblázat szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 8. melléklet 8.2 táblázat szerint fogadja el.
11. § Az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 10. melléklet 10.1. táblázatban hagyja jóvá. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezésétét a 10. melléklet 10.1.1 táblázatában hagyja jóvá.
13. § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 10. melléklet 10.2. táblázatban hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezésétét a 10. melléklet 10.2.1 táblázatban hagyja jóvá.
14. §. Az Önkormányzat fel nem használt tartalékait a 11. melléklet szerint fogadja el.
15. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények bevételeinek alakulása szervezeti egységenként a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.
16. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kiadásinak alakulása szervezeti egységenként a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
17. § Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 14. mellékletben hagyja jóvá.
18. § A létszámkimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § A teljesített közvetett támogatások kimutatását a 16. mellékletben fogadja el.
20. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 17. melléklet mutatja be.
21. § Az Önkormányzat pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint fogadja el.
22. § Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 24.880.553.673 Ft-ban állapítja meg.
23. § A 2019. évi eredmény kimutatást a 20. melléklet szerint fogadja el.
24. § A 2019. évi maradvány kimutatást a 21. melléklet szerint fogadja el.
25. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tényleges pénzfelhasználását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
26. § Az elnyert, illetve folyamatban levő pályázatok listája a 23. melléklet alapján kerül bemutatásra.

 

 

3. Záró rendelkezések

 

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
 
 
 
 Bese Ferenc                                                                 dr. Szabó Tibor
 polgármester                                                                        jegyző
 
Záradék
A rendelet 2020. július 14. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, ezáltal kihirdetésre került.
Budapest, 2020. július 14.
A Jegyző nevében eljáró:         
                                                                                   Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                         osztályvezető helyettes
                                                                         Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály