Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 21/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozásokról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének
21/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete
a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozásokról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV.23.) Korm. rendelet 3.§- ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §

 

(1) 2020. április 25. (szombat) 00.00 órától és 2020. április 26. (vasárnap) 24.00 óráig
a) a kerékpárútnak a Meddőhányó út és a Molnár-szigetre bevezető út közötti szakaszán közlekedni tilos,
b) a Molnár-szigetre bemenni illetve ott tartózkodni kizárólag az életvitelszerűen ott élők és az üdülőtulajdonosok számára van lehetőség.
 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az e rendeletben foglalt korlátozásokat megsérti.
 
(3) A (2) bekezdésben leírt esetben alkalmazni kell Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltakat.
 
2.§
 
A rendeletben meghatározott korlátozások betartását Budapest Főváros XXIII. kerület  Soroksár Polgármesteri Hivatala Rendészeti Osztálya közterület-felügyelői ellenőrzik.

 

3.§
 
Ez a rendelet 2020. április 25-én 00.00 órakor lép hatályba és 2020. április 26-án 24.00 órakor hatályát veszti.

 

 

 

                  Bese Ferenc                                                             dr. Szabó Tibor                   
              polgármester                                                                      jegyző                                       
 
Záradék
A rendelet 2020. április 24. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, ezáltal kihirdetésre került.
 
Budapest, 2020. április 24.
                                      A Jegyző nevében eljáró:           
                                                                              Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                  osztályvezető helyettes
                                                                  Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály

 

INDOKOLÁS
a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozásokról szóló 21/2020.(IV.24.)
önkormányzati rendelethez
 
 
Általános indokolás
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-a alapján: 2020. április 25. (szombat) 00.00 órától 2020. április 26. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra a  települési – a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi – önkormányzat rendelettel a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás korlátozására a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapíthat meg.”

A veszélyhelyzet idején szükséges és indokolt a Rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályok megállapítása a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása és az egészségvédelme érdekében.

 

Részletes indokolás
 
Az 1. §-hoz

 

A hétvégére vonatkozó szigorúbb kijárási szabályokat és azok megsértésére vonatkozó rendelkezéséket tartalmazza.

 

A 2. §-hoz

 

A rendeletben meghatározott korlátozások betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

 

A 3. §-hoz

 

 Ez a szakasz a rendelet időbeli hatályáról rendelkezik.