A Képviselő-testület 2018. évi munkaterv

A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve

 

2018. január 23.
- Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
 
- Javaslat a 2018. évi forrásmegosztás véleményezésére (2006. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek.)
 
- Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére
 
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdés)
 
- Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására (15/1998.(IV.30.) NM rendelet 40/.)
 
- Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitvatartási rendjének elfogadására (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés)
 
- Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére (Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény)
 
- Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 9/2017.(V.19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről)
 
- Tájékoztató a Dél-Pesti Tankerületi Központ Fejlesztési tervéről (2017-2022.)
 
 
2018. február 13.
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról (SZMSZ 148. § h) pont)
 
- Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
 
- Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés b) pont, és a 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)
 
- Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra
 
- Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2017. évi munkájáról
 
- Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 
 
2018. március 13.
- Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés c) pont)
 
- Beszámoló a civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés)
 
- Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (43/2005.(XI.27.) rend.)
 
- Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről (Kerületi Szolgáltatástervezési Koncepció alapján)
 
- Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2017. évben végzett munkájáról (megállapodás alapján)
 
- Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet)
 
- Javaslat a költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálatára
 
- Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (SZMSZ 69. §)
 
 
 2018. április 10.
- Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés e) pont)
 
- Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 14 – 20.§)
 
- Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (28/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet)
 
- Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
- Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
- Javaslat a XX. ker. HSZI gyermekek átmeneti otthona szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (ellátási szerződés II.10. pontja)
 
- Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladat-ellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról (szerződésekben foglaltak alapján)
 
 
2018. május 8.
- Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (3) bekezdés a) pont)
 
- Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek.)
 
- Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdés)
 
- Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány elfogadására (368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdés)

- Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (370/2011.(X.31.) Korm. rendelet)
 
- Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
- Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására
 
 
2018. június 5.
- Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)
 
- Beszámoló a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 2017. évi munkájáról (megegyezés alapján)
 
- Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi munkájáról (megegyezés alapján)
 
- Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 10 – 11.§)
 
- Javaslat a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pont)
 
- Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (együttműködési megállapodás alapján)
 
- Beszámoló a kerületi sportéletről
 
- Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
 
 
2018. július 3.
- Javaslat civil szervezetek támogatására (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet)
 
- Javaslat Díszpolgári Cím és Soroksárért Érdemérem adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 3 – 9. §)
 
- Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 26/A. §)
- Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
 
- Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, valamint a Támogatási szerződés 5. pontja, és a Megállapodás 3. a) pontja)
 
- Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonhasználatáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, a Támogatási szerződés 7. b) pontja)
 
- Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására
 
 
2018. augusztus
 
S Z Ü N E T
 
 
2018. szeptember 11.
- Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (51/2007.(III.26.) Korm. rend.)
 
- A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
 
- Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
 
- Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés)
 
- Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására
 
 
2018. október 9.
- A nevelési intézmények beszámolója a 2017/2018. nevelési év tapasztalatairól (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
- Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés)
 
- Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 12. §-13. § és 16. §-17/B. §)
 
- A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában
 
 
2018. november 6.
- Javaslat helyi adórendelet módosítására (1990. évi C. tv., 2011. évi CXCIV. tv. 32. §)
 
- Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2017. II. félévi és 2018. I. félévi működéséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
- Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2018. évi teljesüléséről (együttműködési megállapodás alapján)
 
- Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
 
 
2018. december 4.
- Javaslat a 2019. évi munkaterv elfogadására (SZMSZ 21. § (4) bekezdés)
 
- Beszámoló a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről
 
- Javaslat a 2019. évi ellenőrzési terv elfogadására (2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdés)
 
- Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (Szerződéses kötelezettség)
 
- Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására
 
- Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2017. évi működéséről