A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve

A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve

 Egy ülés keretében tárgyalásra javasolt napirendek, hónap megjelölésével
Javasolt időszak: 2021. január (az ülés várható időpontja: 2021. január 19.)
Javasolt napirendi pontok:
-
Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
- Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére (2006. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek.)
- Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére
-
Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására (15/1998.(IV.30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés, 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdés)
- Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitvatartási rendjének elfogadására (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés)
- Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2021. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény)
- Beszámolók a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről
-
A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató (314/2012.(XI.8.) Korm.rend. 43/B. § (4) bekezdés)

Javasolt időszak: 2021. február (az ülés várható időpontja: 2021. február 16.)
Javasolt napirendi pontok:
-
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról (SZMSZ 148. § h) pont)
- Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
-
Javaslat a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés b) pont, és a 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)
- Javaslat behajthatatlan követelések minősítéséről szóló döntés meghozatalára
-
Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2020. évi munkájáról
-
Javaslat az általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére (20/2012.(VIII.31.) EMMI rend. 24.§)
- Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdés)

Javasolt időszak: 2021. március (az ülés várható időpontja: 2021. március 16.) 
Javasolt napirendi pontok:
-
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés c) pont)
- Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés)
- Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (43/2005.(XI.27.) rend.)
- Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2020. évben végzett munkájáról (megállapodás alapján)
-
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet)
-
Tájékoztató a 2020. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (SZMSZ 69. §)
-
Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra
-
Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (2011. évi CXC tv. 83. § (2) bekezdés b) pont)
- Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Javasolt időszak: 2021. április (az ülés várható időpontja: 2021. április 13.)
Javasolt napirendi pontok:
-
Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés e) pont)
- Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (28/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet)
- Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
- Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
- Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladat-ellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról (szerződésekben foglaltak alapján)
-
Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről (Kerületi Szolgáltatástervezési Koncepció alapján)

Javasolt időszak: 2021. május (az ülés várható időpontja: 2021. május 11.)
Javasolt napirendi pontok:
-
Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (3) bekezdés a) pont)
- Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek.)
- Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdés)
- Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány elfogadására (2011. évi CXCV. tv.)
- Javaslat a 2020. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (370/2011.(X.31.) Korm. rendelet)
-
Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
- Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 15 – 22.§)
- Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, valamint a Támogatási szerződés 5. pontja, és a Megállapodás 3. a) pontja)
- Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás, és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, a Támogatási szerződés 7. b) pontja )

Javasolt időszak: 2021. június  (az ülés várható időpontja: 2021. június 8.)
Javasolt napirendi pontok:
Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)
-
Beszámoló a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 2020. évi munkájáról (megegyezés alapján)
- Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi munkájáról (megegyezés alapján)
- Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 11 – 12.§)
- Javaslat a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pont)
- Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (együttműködési megállapodás alapján)
-
Beszámoló a kerületi sportéletről
-
Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
-
Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (13/2017.(IV.21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés)
- Beszámoló az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás gazdálkodásáról
-
Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (13/2017.(IV.21.) önkorm.rend. 2. § (4) bekezdés)

Javasolt időszak: 2021. július (az ülés várható időpontja: 2021. július 6.)
Javasolt napirendi pontok:
-
Javaslat civil szervezetek támogatására (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet)
- Javaslat Díszpolgári Cím és Soroksárért Érdemérem adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 5 – 10. §)
- Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 29. §)
- Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)

 

2021. augusztus

 S Z Ü N E T

 

 Javasolt időszak: 2021. szeptember (az ülés várható időpontja: 2021. szeptember 14.)
Javasolt napirendi pontok:
-
Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (51/2007.(III.26.) Korm. rend.)
- Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára ( évi CXXV. törvén
- Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
-
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés)
- Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont) 

Javasolt időszak: 2021. október (az ülés várható időpontja: 2021. október 12.)
Javasolt napirendi pontok:
-
A nevelési intézmények beszámolója a 2020/2021. nevelési év tapasztalatairól (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
- Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés)
-
A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2020/2021-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában
-
Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (23/2019.(IX.23.) önkormányzati rendelet 13. §-14. § és 17. §-18. §)

Javasolt időszak: 2021. november (az ülés várható időpontja: 2021. november 9.)
Javasolt napirendi pontok:
-
Javaslat helyi adórendelet módosítására (1990. évi C. tv., 2011. évi CXCIV. tv. 32. §)
- A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
-
Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2021. évi teljesüléséről (együttműködési megállapodás alapján)
-
Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
-
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Javasolt időszak: 2021. december (az ülés várható időpontja: 2021. december 7.)
Javasolt napirendi pontok:
-
Javaslat a 2022. évi munkaterv elfogadására (SZMSZ 21. § (4) bekezdés)
- Beszámoló a közfoglalkoztatás 2021. évi működéséről
-
Javaslat a 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyására (2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdés, 370/2011.(XII.31.) Korm.rend. 32. § (4) bekezdés)
- Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (Szerződéses kötelezettség)
- Beszámoló a XXI. századi követelményeknek megfelelő önkormányzati kommunikáció működéséről
-
Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervének elfogadására (348/2018.(IX.11.) határozat II. pontja alapján)