Építményadó

Építményadó

 

Jogszabályi háttér:
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) helyi adó rendelete.
 
Szükséges nyomtatványok:
- adatbejelentés soroksar.hu/nyomtatvanyok
- megállapodás (Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.)
 
 
Bejelentési határidő:
 - A tulajdonosváltozást követő év január 15. napja.
- Újonnan épült építmények esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év január 15. napja.
- Engedély nélkül használatba vett ingatlanok esetében a tényleges használatbavételt követő év 15. napja.
- A reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év 15. napja.
 

Adóköteles építmény:
- amely nem lakás céljára szolgál,
- amely lakás vagy üdülő céljára szolgál, és azt a magánszemély tulajdonos vagy haszonélvező saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen nem használja,
- január 1-jétől az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
 
 
Az adó alanya:
- Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
- Reklámhordozó esetében az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.
 
 
Adókötelezettség keletkezik:
- a tulajdonszerzés vagy vagyoni értékű jog alapítását követő év első napján.
- a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján.
- az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján.
 
 
Megszűnik az adókötelezettség:
- az építmény megszűnése évének utolsó napján,

- az év első felében történő megszűnés esetén a második félévre vonatkozó
  adókötelezettség megszűnik.
 
Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.
 
Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.
 
 
Az építményadó alapja:
- Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
- A reklámhordozó reklámközzétételére használható, m2-ben számított felülete (két tizedesjegy pontosággal).
 
Az építményadó évi mértéke 2016. január 1-jétől:
0-50 m2 épületnagyságig
1324,- Ft/m2
51-100 m2 épületnagyságig
1363,- Ft/m2
101-500 m2 épületnagyságig
1562,- Ft/m2
501-750 m2 épületnagyságig
1593,- Ft/m2
751-1000 m2 épületnagyságig
1623,- Ft/m2
1000 m2 épületnagyságtól
1774,- Ft/m2
 
Reklámhordozó esetében 2018. január 1-jétől - kizárólag a reklámfelület után - az adó mértéke: 12.000,- Ft/m2.
 
 
Az adó megfizetése:
- félévi adó: március 15-ig
- félévi adó: szeptember 15-ig
- Új adókivetés esetén az adó megállapításról szóló határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
 
 
Kedvezmények, mentességek
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban Htv.) alapján mentes az építményadó alól:
- a szükséglakás;
- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség;
- az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére használat építmény;
- az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény;
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, /pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágya-tároló/ feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja,
- a felújított műemléképület a 2008. január 1-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben. Amennyiben a felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig nem történt meg, úgy a megállapított, jelzáloggal biztosított adót és annak eredeti esedékességi idejétől felszámított kamatait visszamenőleges hatállyal kell megfizetni. Tulajdonosváltás esetén az új tulajdonost is megilleti a hátralévő időszak mentessége akkor, ha erre irányuló igényét az önkormányzat részére bejelenti, és egyidejűleg vállalja az előző tulajdonos részére előírt adó és a felszámított kamatok megfizetését.  
 
A Htv-ben foglaltakon túl Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) helyi adó rendelete (a továbbiakban Ör.) szerint mentes az építményadó alól:
 
- a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, ha azt saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja,
- magánszemély által használt garázs, társas garázs, kivéve a bérbeadás,
- a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő üdülőépület, ha azt saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja,
- az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján sport céljára szolgáló épület. 
A helyi adórendeletben meghatározott mentességek a vállalkozót/vállalkozást nem illetik meg. 
 
 
Ügyintézési határidő:
Építményadó ügyekben érkezett beadványok - adatbejelentés, megállapodás - ügyintézési határideje 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.
 
 
Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztály
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Ügyfélfogadás rendje:  Hétfő: 14.00-18.00,  Szerda: 8.00-16.30 (ebédidő 12.00-12.30), Péntek: 8.00-12.00
 
Telefonszám: (1) 289-2158
 
E-mail cím: hivatal@ph.soroksar.hu
 
Honlap:
 
e-Papír: https://epapir.gov.hu/  Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.

Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301
 
E-Önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

 


 
 Adatbejelentés építményadóról
 
Kitöltési útmutató építményadó adatbejelentéshez