Építményadó

Építményadó

Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) helyi adó rendelete ( https://www.soroksar.hu/rendelet-a-helyi-adokrol )

Szükséges nyomtatványok:
-
adatbejelentés https://www.soroksar.hu/ugyintezes/adougyek/letoltheto-nyomtatvanyok
- megállapodás (Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.)

Bejelentési határidő:
-
A tulajdonosváltozást követő év január 15. napja.
- Újonnan épült építmények esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év január 15. napja.
- Engedély nélkül használatba vett ingatlanok esetében a tényleges használatbavételt követő év 15. napja.

Adóköteles építmény:
-
amely nem lakás céljára szolgál,
- amely lakás vagy üdülő céljára szolgál, és azt a magánszemély tulajdonos vagy haszonélvező saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen nem használja.

Az adó alanya:
-
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Adókötelezettség keletkezése:
-
a tulajdonszerzés vagy vagyoni értékű jog alapítását követő év első napján.
- a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján.
- az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján.

Adókötelezettség megszűnése:
- az építmény megszűnése évének utolsó napján,
- az év első felében történő megszűnés esetén a második félévre vonatkozó  adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az építményadó alapja:
-
Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó évi mértéke 2016. január 1-jétől:

0-50 m2 épületnagyságig

1324,- Ft/m2

51-100 m2 épületnagyságig

1363,- Ft/m2

101-500 m2 épületnagyságig

1562,- Ft/m2

501-750 m2 épületnagyságig

1593,- Ft/m2

751-1000 m2 épületnagyságig

1623,- Ft/m2

1000 m2 épületnagyságtól

1774,- Ft/m2

Az adó megfizetése:
- félévi adó: március 15-ig
- félévi adó: szeptember 15-ig
- Új adókivetés esetén az adó megállapításról szóló határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.

Kedvezmények, mentességek

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban Htv.) alapján mentes az építményadó alól:
-
a szükséglakás;
- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség;
- az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére használat építmény;
- az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény;
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, /pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágya-tároló/ feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja,
- a felújított műemléképület a 2008. január 1-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben. Amennyiben a felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig nem történt meg, úgy a megállapított, jelzáloggal biztosított adót és annak eredeti esedékességi idejétől felszámított kamatait visszamenőleges hatállyal kell megfizetni. Tulajdonosváltás esetén az új tulajdonost is megilleti a hátralévő időszak mentessége akkor, ha erre irányuló igényét az önkormányzat részére bejelenti, és egyidejűleg vállalja az előző tulajdonos részére előírt adó és a felszámított kamatok megfizetését.  

A Htv-ben foglaltakon túl Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) helyi adó rendelete (a továbbiakban Ör.) szerint mentes az építményadó alól:
-
a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, ha azt saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja,
- magánszemély által használt garázs, társasgarázs, kivéve a bérbeadás,
- a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő üdülőépület, ha azt saját maga vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja,
- az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján sport céljára szolgáló épület. 

Az önkormányzati adó rendeletben meghatározott mentességek a vállalkozót/vállalkozást nem illetik meg. 

Ügyintézési határidő:
Építményadó ügyekben érkezett beadványok - adatbejelentés, megállapodás - ügyintézési határideje 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.

Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztály
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
Ügyfélfogadás rendje:  Hétfő: 14.00-18.00,  Szerda: 8.00-16.30 (ebédidő 12.00-12.30), Péntek: 8.00-12.00
Telefonszám: (1) 289-2158
E-mail cím: hivatal@ph.soroksar.hu
Honlap: https://soroksar.hu
e-Papír: https://epapir.gov.hu/  Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.
Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301
E-Önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Adatbejelentés építményadóról