Általános Igazgatási ügyek

Általános igazgatási ügyek
Hatósági és Adóosztály   Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

 

1. Marhalevél
A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya. A belföldi marhalevél-nyomtatványt térítés ellenében a kerületi önkormányzat jegyzője rendeli meg.
Irányadó jogszabály: a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet.
A Lóútlevelet külön jogszabály alapján az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer szerint megjelölt lovakról az arra jogosult (NÉBIH) állít ki. E marhalevélen történik az egyed forgalomképességének igazolása. (tájékoztató a www.enar.hu internetes oldalon).

Ügyintézők:
Feurer Melinda
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.
Tel.: 289-2100/373. mellék
E-mail: feurer.melinda@ph.soroksar.hu


Molnár Éva Katalin
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.
Tel.: 289-2100/330. mellék
E-mail: molnar.eva@ph.soroksar.hu

2. Hatósági bizonyítvány
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 95. § (1) bekezdése szerint a hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
a) Özvegyi nyugdíjhoz:
Élettársi kapcsolatról hatósági bizonyítványt ad ki kérelemre a hatóság, ha:
- az egyik fél elhunyt
- egy lakásban megszakítás nélkül együtt éltek
- közös háztartással rendelkeztek és kapcsolatukat a külvilág felé is vállalták
A hatósági bizonyítvány kiadásának feltételei:
- a kérelmező személyes jelenléte
- két tanú, akik tanúsítják az együttélés tényét
- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata
- a kérelmező és tanúinak személyi és lakcímigazolványa
b) Életbenlét igazolásához:
A kérelmező személyes jelenléte szükséges okmányaival együtt.
c) 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez egyedül élőknek:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdése értelmében a 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételére szolgáló jogosultságot, (tehát azt, hogy a kérelmező az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használja,) a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján kell a közszolgáltató felé bizonyítani.
d) Lakcím igazolásához
A Hivatal az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítvány kiadásával igazolja, hogy adott helyrajzi számú ingatlannal mi a természetbeni címe (utca, házszám).

Ügyintézők:
Sárácz Aranka
1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 4.
Tel.: 289-2100/354. mellék
E-mail: saracz.aranka@ph.soroksar.hu

Bozóné Andrási Ildikó
1239 Bp., Grassalkovich út 170. fszt. 4.
Tel.: 289-2100/331. mellék
E-mail: andrasi.ildiko@ph.soroksar.hu


3. Külföldiek ingatlanszerzése
A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalához kell benyújtani, aki megkeresi a települési önkormányzatot abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket. Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat, vagy az általa közvetlenül igazgatott területtel összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti. Előző tényről Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a megkeresését követő harminc napon belül értesíti a fővárosi kormányhivatalt.
Irányadó jogszabály: a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet.

Ügyintéző:
Molnár Éva Katalin
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.
Tel.: 289-2100/330 mellék
E-mail: molnar.eva@ph.soroksar.hu  

4. Talált tárgyak átvétele
Ellátandó feladat: talált tárgyak átvétele és ügyintézése (személyes okmányok és jövedéki termékek kivételével)
Talált tárgyak esetében amennyiben a jogosult személye megállapítható, a dolgot késedelem nélkül vissza kell adni a jogosultnak. Amennyiben a jogosult személye nem állapítható meg, a dolgot az átadástól számított 3 hónapon át meg kell őrizni, majd ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezett az elveszett dologért, azt – a közigazgatási végrehajtás keretében lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásával – értékesíteni kell.
Irányadó jogszabály: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Ügyintéző: Horváthné Kőrösi Krisztina
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.
Tel.: 289-2100/356 mellék
e-mail:korosi.krisztina@ph.soroksar.hu


5. Hirdetmények
Ellátandó feladat: Önkormányzati rendelet-tervezetek, terület-rendezések, bíróságtól, ügyészségtől, NAV-tól, végrehajtóktól, stb. érkező végzések, egyéb hirdetmények kifüggesztése.
A hirdetmények kezelésével megbízott ügyintéző az iratra rávezeti a hirdetőtáblára (XXIII. ker. Hősök tere 12.) történő kifüggesztés, illetve a levétel időpontját, és az ily módon záradékolt iratot visszaküldi a kifüggesztést kérő személynek, ill. hatóságnak.
Irányadó jogszabály: mindenkor hatályos jegyzői utasítás a kifüggesztések rendjéről.
Egyéb jogszabályok:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény,
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet,
- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény.

Ügyintéző:
Feurer Melinda
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.
Tel.: 289-2100/373 mellék
e-mail: feurer.melinda@ph.soroksar.hu  


Ügyintéző
:
Horváthné Kőrösi Krisztina
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.
Tel.: 289-2100/356 mellék
e-mail:korosi.krisztina@ph.soroksar.hu


6. Földhirdetmények
Ellátandó feladat: földterület tulajdonjogának, illetőleg használati jogának megszerzésével kapcsolatos szerződések hirdetményi úton történő közzététele (hirdetőtáblára kifüggesztéssel, illetőleg a Kormányzati portálra /Magyarorszag.hu/ történő feltöltéssel). A hirdetmények az Önkormányzat központi hirdetőtábláján (XXIII. ker. Hősök tere 12.) tekinthetők meg.
Legfontosabb tudnivalók:
- mind az adás-vételi szerződés, mind a haszonbérleti szerződés közzétételére irányuló kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani
- az adás-vételi szerződés és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes
- a haszonbérleti szerződések közzétételének ideje 15 nap, az adás-vételi szerződések közzétételének ideje 60 nap, mely időtartam alatt az elővásárlásra, ill. elő-haszonbérletre jogosultak nyilatkozatot tehetnek, hogy élni kívánnak-e ezen jogukkal, vagy arról lemondanak
- haszonbérlet esetén a közzétételi kérelemhez mellékelni szükséges 3 pld. eredeti haszonbérleti szerződést, adás-vétel esetén a szerződést 4 eredeti példányban kell benyújtani, melyből 1 példánynak a meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon kiállítottnak kell lennie + a közzétételi kérelem formanyomtatványon
- a törvény által meghatározott esetekben a tulajdonjog, illetve a haszonbérleti jog megszerzéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyása szükséges (mezőgazdasági igazgatási szerv adás-vétel esetén a megyei földhivatal, haszonbérleti szerződések esetén a járási földhivatal), aki állásfoglalásának beszerzése céljából megkeresi a helyi földbizottságot (amennyiben a helyi földbizottság nem alakult meg, vagy működését nem kezdte meg, úgy szerepét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara veszi át). 
Irányadó jogszabályok:
-
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
- 2013. évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,
- az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet,
- rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet,

Ügyintéző:
Feurer Melinda
1239 Bp., Grassalkovich út 170. I. em. 103.
Tel.: 289-2100/373 mellék
e-mail: feurer.melinda@ph.soroksar.hu