Hagyatéki ügyek

Hagyatéki ügyek
Hatósági és Adóosztály   Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető

E-mail: marotine@ph.soroksar.hu

289-2100/315

Grassalkovich út 170. fszt. 15.

 

Gavaldi László
osztályvezető-helyettes

E-mail:gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu

289-2100/312

Grassalkovich út 170. fszt. 14.

 

Széplakiné Ignácz Liselotte

E-mail:ignacz.liselotte@ph.soroksar.hu

289-2100/349

Grassalkovich út 170. I. em. 107.

 

Kovács Mihályné

E-mail:kovacs.mihalyne@ph.soroksar.hu

289-2100/352

Grassalkovich út 170. I. em. 107.

 

 


Ügyfélfogadás:
Hétfő:  14.00 - 18.00
Kedd:         nincs
Szerda: 08.00 - 16.30
Csütörtök:  nincs
Péntek: 08.00 - 12.00

Hagyatéki eljárás és póthagyatéki eljárás
Ügytípus általános, rövid jellemzője: Ha az elhunyt után lajstromozott ingó és / vagy ingatlan vagyon maradt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor, majd a dokumentumokkal együtt átkerül az illetékes eljáró közjegyzőhöz az örökösök megállapítása végett.

Jogosultsági feltételek: A hagyatékban érdekelt felek (várható örökösök, öröklésben érdekeltek, végrendeleti végrehajtó, hagyatéki hitelező, ingatlanügyi hatóság) kérheti a hagyatéki leltár felvételét. A hagyatéki leltár felvételét az érdekelt felek távollétében a leltárelőadó is foganatosíthatja.

Eljárás megindítása
Általános tudnivalók alapeljárásban: A halott-vizsgálati bizonyítványt hivatalból megküldik az Önkormányzat jegyzőjének, aki a halott-vizsgálati bizonyítványon szereplő, temetést intéző hozzátartozót kiértesíti. Az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának – az elhunyt lajstromozott ingó- és ingatlan vagyonára vonatkozó leltár felvétele céljából – meg kell jelennie, vagy a kiküldött nyomtatványt maradéktalanul kitöltve, mellékletekkel együtt vissza kell juttatnia a jegyzőhöz és/vagy hagyatéki ügyintézőhöz.

Általános tudnivaló póthagyatéki eljárásban: Póthagyatéki eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indítható. Amennyiben az eljárás hivatalból indul, úgy az érintett ügyfeleknek semmiféle iratot nem kell csatolnia a hagyatéki leltár felvételéhez

Benyújtandó iratok köre
Alapeljárásban az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának az alábbi iratokat kell hoznia/becsatolnia:
· halotti anyakönyvi kivonat
· várható örökösök (az elhunyt vér szerinti leszármazóinak) természetes személyazonosító adatai, születési családi és utóneve(i), családi és utóneve(i), születési helye, anyja születési neve és utóneve(i), pontos lakóhelye,
· az elhalt tulajdonát képező ingatlan helyrajzi száma (öröklakás, családi ház, nyaraló, szántó, haszonbérbe kiadott földterület stb.),
· takarékbetétkönyv, átutalási betétszámla, értékpapír számla, forint ill. deviza számla, részvény, letét,
· nyugdíjszelvény,
· elmaradt munkabér esetén munkáltatói igazolás,
·gépjármű forgalmi engedély,
· életbiztosítási kötvény (ha nincs kedvezményezett),
· kárpótlásra vonatkozó ügyirat ill. határozat,
· vállalkozás (Bt, Kft.) esetén cégbírósági kivonat,
· temetéssel kapcsolatos számlák (virág, sírkő bontása, temetésre ruházat, halotti tor számlái, még elmaradt közüzemi számlák, üzemanyag vagy közlekedési költség),
·egyéb igazolások az elhunyt esetleges tartozásairól.

Póthagyatéki eljárásban, amennyiben az eljárás az ügyfél kérelmére indul, a hagyatéki ügyintézőnél beszerezhető, ingyenes nyomtatványt kell kitölteni, és az alábbi iratok csatolására van szükség:
· halotti anyakönyvi kivonat,
· ingatlan esetén: település megnevezése, az ingatlan pontos helyrajzi száma,
·ingóság esetén: tulajdonjogot igazoló okirat.

A leltár felvételének határideje: 30 munkanap, melyet attól a naptól kell számítani, amikor a hagyatéki vagyon a jegyző tudomására jut.

Illetékfizetési kötelezettség nincs.

Kapcsolódó jogszabályok: a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.

Kerületünkben a hagyatéki ügyekben eljáró illetékes közjegyző: Dr. Nagy Henriett (1238 Budapest, Grassalkovich út 150.)