Hagyatéki ügyek

Hagyatéki ügyek
Hatósági és Adóosztály   Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Gavaldi László
osztályvezető

E-mail:gavaldi.laszlo@ph.soroksar.hu

289-2100/315

Grassalkovich út 170. fszt. 15.

Tőkés Norbert osztályvezető-helyettes

E-mail: tokes.norbert@ph.soroksar.hu

289-2100/312

Grassalkovich út 170. fszt. 14.

Feurer Melinda osztályvezető-helyettes

E-mail:feurer.melinda@ph.soroksar.hu

289-2100/373

Grassalkovich út 170. I. em. 106.

Széplakiné Ignácz Liselotte

E-mail:ignacz.liselotte@ph.soroksar.hu

289-2100/349

Grassalkovich út 170. I. em. 107.

Olasz Lilla

E-mail: olasz.lilla@ph.soroksar.hu

289-2100/352

Grassalkovich út 170. I. em. 107.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:  14.00 - 18.00
Kedd:         nincs
Szerda: 08.00 - 16.30
Csütörtök:  nincs
Péntek: 08.00 - 12.00

Hagyatéki eljárás és póthagyatéki eljárás
Ügytípus általános, rövid jellemzője: Ha az elhunyt után lajstromozott ingó és / vagy ingatlan vagyon maradt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor, majd a dokumentumokkal együtt átkerül az illetékes eljáró közjegyzőhöz az örökösök megállapítása végett.

Jogosultsági feltételek: A hagyatékban érdekelt felek (várható örökösök, öröklésben érdekeltek, végrendeleti végrehajtó, hagyatéki hitelező, ingatlanügyi hatóság) kérheti a hagyatéki leltár felvételét. A hagyatéki leltár felvételét az érdekelt felek távollétében a leltárelőadó is foganatosíthatja.

Eljárás megindítása
Általános tudnivalók alapeljárásban: A halott-vizsgálati bizonyítványt hivatalból megküldik az Önkormányzat jegyzőjének, aki a halott-vizsgálati bizonyítványon szereplő, temetést intéző hozzátartozót kiértesíti. Az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának – az elhunyt lajstromozott ingó- és ingatlan vagyonára vonatkozó leltár felvétele céljából – meg kell jelennie, vagy a kiküldött nyomtatványt maradéktalanul kitöltve, mellékletekkel együtt vissza kell juttatnia a jegyzőhöz és/vagy hagyatéki ügyintézőhöz.

Általános tudnivaló póthagyatéki eljárásban: Póthagyatéki eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indítható. Amennyiben az eljárás hivatalból indul, úgy az érintett ügyfeleknek semmiféle iratot nem kell csatolnia a hagyatéki leltár felvételéhez.

Benyújtandó iratok köre
Alapeljárásban az értesítésen szereplő időpontban az elhunyt hozzátartozójának az alábbi iratokat kell hoznia/becsatolnia:
- halotti anyakönyvi kivonat,
- várható örökösök (az elhunyt vér szerinti leszármazóinak) természetes személyazonosító adatai, születési családi és utóneve(i), családi és utóneve(i), születési helye, anyja születési neve és utóneve(i), pontos lakóhelye,
- az elhalt tulajdonát képező ingatlan helyrajzi száma (öröklakás, családi ház, nyaraló, szántó, haszonbérbe kiadott földterület stb.),
- takarékbetétkönyv, átutalási betétszámla, értékpapír számla, forint ill. deviza számla, részvény, letét,
- nyugdíjszelvény,
- elmaradt munkabér esetén munkáltatói igazolás,
- gépjármű forgalmi engedély,
- életbiztosítási kötvény (ha nincs kedvezményezett),
- kárpótlásra vonatkozó ügyirat ill. határozat,
- vállalkozás (Bt, Kft.) esetén cégbírósági kivonat,
- temetéssel kapcsolatos számlák (virág, sírkő bontása, temetésre ruházat, halotti tor számlái, még elmaradt közüzemi számlák, üzemanyag vagy közlekedési költség),
- egyéb igazolások az elhunyt esetleges tartozásairól.

Póthagyatéki eljárásban, amennyiben az eljárás az ügyfél kérelmére indul, a hagyatéki ügyintézőnél beszerezhető, ingyenes nyomtatványt kell kitölteni, és az alábbi iratok csatolására van szükség:
- halotti anyakönyvi kivonat,
- ingatlan esetén: település megnevezése, az ingatlan pontos helyrajzi száma,
- ingóság esetén: tulajdonjogot igazoló okirat.

A leltár felvételének határideje: 30 munkanap, melyet attól a naptól kell számítani, amikor a hagyatéki vagyon a jegyző tudomására jut.

Illetékfizetési kötelezettség nincs.

Kapcsolódó jogszabályok: a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.

Kerületünkben a hagyatéki ügyekben eljáró illetékes közjegyző: Dr. Nagy Henriett (1238 Budapest, Grassalkovich út 150.)