Zenés, táncos rendezvények működtetése

A Kormány a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet) alkotta az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvények biztonságosabb megtartása érdekében.

A Korm. rendelet hatálya kiterjed
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
- és az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartott, a résztvevők számát illetőleg az 1000 főt meghaladó rendezvényekre.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség.

Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van.

Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok
A zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője adja ki.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz:
- a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete,
- a meglévő építmény tekintetében az építésügyi előírásoknak való megfelelés kérdésében az általános építésügyi hatóság,
- a tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi hatóság,
- a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben a rendőrség.

Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja
a) a biztonsági tervet
b) tűzvédelmi szabályzatot
c) az építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatok


Az engedélyezési eljárás során a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentőszolgálatot.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, és erről szóló igazolást ad ki. A nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A tevékenység megszüntetését az Igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a rendezvényt törli a nyilvántartásból.

A biztonsági terv
A biztonsági terv tartalmazza:
- a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
- a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési menekítési tervét;
- a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
- a biztonsági személyzet létszámát;
- az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást;
- szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok
A rendezvény biztosítását a biztonsági személyzet végzi. Ha a biztonsági személyzet létszáma eléri a tíz főt, akkor legalább egy tagjuknak biztonságszervezői és legalább három tagnak rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkezni, mely képzettséget igazoló okiratokat kötelesek maguknál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. Az ellenőrzésre jogosult a jegyző, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság és jogszabályi felhatalmazással bármely hatóság.