Beiskolázási segély (KÉRELEM BENYÚJTÁSA JÚNIUS 15. - SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT TÖRTÉNHET)

 

Beiskolázási települési támogatás

 

35. § (1) A beiskolázási települési támogatás (a továbbiakban: beiskolázási támogatás) az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások mérséklését célzó pénzbeli ellátás.
(2) A beiskolázási támogatás iránti kérelem, a jelen rendelet 5. számú mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be, minden év június 15. és szeptember 30. napja között.
(3) A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, valamint a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
 
36. § A beiskolázási támogatás mértéke egyszeri 10000,- forint évente.
 
37. § Beiskolázási támogatásra jogosult az a
a) nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú,
b) nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig,
c) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg.
 
 
 
Kérelem beiskolázási települési támogatás megállapításához