Helyi gyermeknevelési támogatás

 

Helyi gyermeknevelési települési támogatás
 
 
 
26. § (1) A helyi gyermeknevelési települési támogatás (a továbbiakban: helyi gyermeknevelési támogatás) a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás.
(2) A helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelem, a jelen rendelet 3. számú mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be.
(3) A helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságról szóló végleges határozatot, az érvényes szakorvosi igazolást a tartós betegség, súlyos fogyatékosság fennállásáról (a továbbiakban: szakorvosi igazolás), valamint a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
 
27. § A helyi gyermeknevelési támogatás havi összege: 12000,- forint
 
28. § (1) Helyi gyermeknevelési támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg és magasabb összegű családi pótlékban részesül.
(2) Amennyiben a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegség vagy fogyatékosság felülvizsgálata 1 éven belül esedékes, úgy a jogosultságot a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjáig kell megállapítani.
 
29. § (1) Nem állapítható meg a helyi gyermeknevelési támogatásra való jogosultság, illetve – a 7. § (2) bekezdésén meghatározott eseteken túl – a már megállapított ellátást meg kell szüntetni annak,
a) akinek a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultsága megszűnik
b) aki nagykorúvá válik
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a helyi gyermeknevelési támogatás folyósítása a tárgyhónap végével kerül megszüntetésre.
 
 
 
Kérelem helyi gyermeknevelési települési támogatás megállapítása iránt