Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

A rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt – a törvényi feltételek fennállása esetén - az alábbi kedvezmények igénybevételére jogosult:
a) a 1997.  évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetési kedvezmény igénybevételére (50-100% mértékig), és - ha megfelel a Gyvt. 21/C. §-ban foglaltaknak -ingyenes szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére;
b) 6.000 Ft alapösszegű támogatás, illetve-hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú, fiatal felnőtt esetén - 6.500 Ft emelt összegű támogatás-évente két alkalommal:
- a tárgyév augusztus 1-jén fennálló jogosultság esetén, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
-a tárgyév november 1-jén fennálló jogosultság esetén, a tárgyév november hónapjára tekintettel.
(A 2019-es évtől az évente két alkalommal Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatást váltotta fel a fenti két alkalommal nyújtanó pénzbeli támogatás.)

A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett -,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett - pótlékot folyósít.

A pótlék esetenkénti összege gyermekenként 8.400 forint.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át (41.325.-Ft) ha
aa)  a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) a nagykorúvá vált gyermek Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (38.475.-Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az 1997. évi XXXI. törvény 19. § (7) bekezdésben meghatározott értéket (570.000.-Ft, illetve 1.995.000.-Ft).

További feltétel, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő és gyermeke, illetve a nagykorú jogosult lakcíme (állandó lakóhelye és/vagy tartózkodási helye) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat illetékességi területén található. Amennyiben a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakóhely, illetve tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapításánál a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

Eljárás megindítása: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes.

Ha a helyi önkormányzat jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.

Ha a települési önkormányzat jegyzője vitatja a vagyonnyilatkozatot
1) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értéket, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt intézkedik,
2) járműre vonatkozó becsült forgalmi értékét, akkor az értéket a jármű forgalmi adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és használtsága mértékének figyelembevételével állapítja meg.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.

A kedvezményre jogosult gyermek(ek) törvényes képviselője, valamint a nagykorú támogatottak minden olyan változást, mely a kedvezményre való jogosultságot érinti (jövedelemváltozás, lakcímváltozás, tanulói jogviszony megszűnése, nagykorúvá válás, házasságkötés) 15 napon belül köteles bejelenteni.

Benyújtandó iratok köre:
a) a munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapról kiadott jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő NETTÓ jövedelemről
b) nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata, valamint a nyugdíjszelvény vagy bankszámla-értesítő,
c) a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatások az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata, a kifizetőtől nyert igazolása, postai utalvány, bankszámla-értesítő,
d) bírósági ítélet a gyermektartásdíjról, a tartásdíjat fizető szülő nyilatkozata az általa kifizetett tartásdíj összegéről, valamint a tartásdíj felvételéről szóló postai utalvány, bankszámla-értesítő;
e) álláskeresési támogatás esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztály cím: 1201 Budapest, János u.6. megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
g) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
h) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
i) ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem esetén a szerződés;
j) bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés;
k) egyéb jövedelem (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolás
l) megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelem esetén a megállapodás;
m) az iskola igazolása a tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról
n) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat
o) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők gyámhivatal előtt, jegyzőkönyvben rögzített megállapodása, arról, hogy a szülői felügyeleti jogot egyikőjük gyakorolja,
p) egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
q) a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
r) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg

Az eljárás költség –és illetékmentes.

Az ügyintézési határidő: a kérelem benyújtását követő 8 nap

Kapcsolódó jogszabályok:
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről