Születési támogatás

 

Születési települési támogatás

 

38 § (1) A születési települési támogatás (a továbbiakban: születési támogatás) az újszülött gyermeket saját családjukban nevelők részére, kiadásaik mérsékléséhez nyújtott egyszeri, pénzbeli ellátás.
(2) A születési támogatás iránti kérelem, a jelen rendelet 6. számú mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be, a gyermek születésének napjától számított 120 napon belül. E határnapon túl benyújtott kérelmeket vissza kell utasítani.
(3) A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az ingatlan adásvételi szerződését, öröklés esetén a teljes hatályú jogerős hagyatékátadó végzést és a tulajdoni lapot – a 40. (1) § b) pontja esetén – , valamint a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
 
39 § (1) A születési támogatás mértéke egyszeri 50000,- forint gyermekenként.
 
40. § (1) Születési támogatásra az szülő vagy törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő jogosult) kérelmező jogosult, aki
a) a 2. § (1) szerinti lakó vagy tartózkodási hellyel, legalább 2 éve rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik, vagy
b) 2 éven belül az önkormányzat közigazgatási területén lakóingatlant vásárolt vagy öröklés útján szerzett amelyre 2. § (1) szerinti lakó vagy tartózkodási helyet létesített és ott életvitelszerűen tartózkodik.
(2) A jogosultság további feltétele, hogy az újszülött gyermeket gondozó családban
a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét és
b) a törvényes képviselő saját maga, vagy házastársa illetve élettársa, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 2 éven belül legalább 250 nap munkaviszonyt vagy nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokra vonatkozó hallgatói jogviszonyt, vagy előbbiek kombinációját igazolja.
 
 

Kérelem születési települési támogatáshoz