Étkezési támogatás (KÉRELEM BENYÚJTÁSA SZEPTEMBER 1. - SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT TÖRTÉNHET)

Étkezési támogatás

 A Polgármester átruházott hatáskörben 
a) a Gyvt. erejénél fogva normatív kedvezményben részesülők esetén a normatív kedvezményen túl a soroksári lakóhellyel rendelkező gyermek részére további gyermekenkénti térítési díjkedvezményt állapíthat meg az intézményvezető javaslata alapján. A díjkedvezmény mértéke a személyi térítési díj fennmaradó 50%-áig terjedhet.
Abban az esetben, ha a gyermek távolléte miatt a szülő az étkezés lemondását több alkalommal elmulasztja, a díjkedvezmény megvonható.
b) azon gyermeket, aki a Gyvt. erejénél fogva normatív kedvezményre nem jogosult és soroksári lakóhellyel rendelkeznek a rendeleteben meghatározott mértékben részesülnek szociális rászorultság alapján nyújtott kedvezményben, ha a gyermeket gondozó család tartósan vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. A szociális rászorultság alapján nyújtott kedvezmény mértéke a rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kerül megállapításra az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelemhatár figyelembe vételével. A jövedelem számításánál irányadó időszakra az Szt. 10. § (2) - (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a gyermek távolléte miatt a szülő az étkezés lemondását több alkalommal elmulasztja, a szociális rászorultság alapján nyújtott kedvezmény megvonható.

Eljárás megindítása:
A díjkedvezmény, valamint a szociális rászorultság alapján nyújtott kedvezmény iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltéséve. (Letölthető: https://www.soroksar.hu/ugyintezes/szocialis-ugyek/letoltheto-nyomtatvanyok)
a) a nappali tagozaton tanulmányokat folytató diákok esetében az adott tanítási évre vonatkozóan minden év szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig. 
b) az óvodai nevelésben részt vevő kiskorúak esetében az adott nevelési év december 1. napjától január 31. napjáig lehet benyújtani a Szociális és Köznevelési Osztályon.

Benyújtandó iratok köre:
A jövedelem igazolására:
a) a munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapról kiadott jövedelemigazolás a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő NETTÓ jövedelemről
b) nyugellátás, baleseti nyugellátás, árvaellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata, valamint a nyugdíjszelvény vagy bankszámla-értesítő,
c) a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatások az ellátást megállapító hatóság igazolása/határozata, a kifizetőtől nyert igazolása, postai utalvány, bankszámla-értesítő,
d) bírósági ítélet a gyermektartásdíjról, a tartásdíjat fizető szülő nyilatkozata az általa kifizetett tartásdíj összegéről, valamint a tartásdíj felvételéről szóló postai utalvány, bankszámla-értesítő;
e) álláskeresési támogatás esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztály (cím: 1201 Budapest, János u.6.) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
g) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
h) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
i) ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem esetén a szerződés;
j) bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés;
k) egyéb jövedelem (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolás
l) megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelem esetén a megállapodás;
m) az iskola igazolása a tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról
n) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat
o) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők gyámhivatal előtt, jegyzőkönyvben rögzített megállapodása, arról, hogy a szülői felügyeleti jogot egyikőjük gyakorolja,
p) egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
q) a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
r) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg

Az eljárás költség –és illetékmentes.

Az ügyintézési határidő: a kérelem benyújtását követő 8 nap

Kapcsolódó jogszabályok:
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Kérelem étkezési támogatás megállapításához